(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Horten kommune desember 2021

Bakgrunn for utlysningen 
Horten kommune lyser med dette ut støttemidler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet i november og desember 2021. Dette er den 5. runden med kommunal kompensasjonsordning siden pandemiutbruddet 12. mars 2020.

Støtteordningen er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 553, post 68N kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Hvem kan søke? 
Alle med registrert serveringsbevilgning i Horten kommune som har en aktiv drift og hvor servering er hovedbeskjeftigelsen.

Ordningen begrenses til små og mellomstore bedrifter (NHO sin definisjon 1- 100 ansatte). Virksomheten må være etablert før 1.1.2021 for å kunne søke. 

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Utbetalt støtte skal benyttes til å styrke driften av virksomheten i Horten kommune

En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern) utenfor egen kommune, kan ikke søke. Franchise virksomheter kan søke. 

Kriterier for beregning av støttebeløp
Totalrammen som denne gangen er på kr 1.558.000, fordeles prosentvis mellom godkjente søkere ut i fra følgende forhold:
Dokumentert redusert omsetning i november+desember 2021 ift budsjettert omsetning i november+desember 2021  
Antall årsverk (% innmeldt i AA-registeret) i aktiv drift (ikke permitterte)

Støtten beregnes på følgende måte
Omsetningsfall vektes med 50% og antall årsverk med 50%.
Maksbeløp settes til kr 200.000
Minimumsbeløp settes til kr 20.000
Ved få søknader som tilfredsstiller alle kriterier, kan noen av kriteriene fravikes
Ved stor søkemengde vil søkere som ikke tidligere har mottatt kommunal støtte, kunne bli prioritert 

Øvrige forutsetninger

Skatteattest ikke eldre enn en måned fra søknadstidspunkt skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente. 
Virksomheter som har en utestående gjeld til offentlige kreditorer på kr 100.000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for å være aktuell søker. 
Det er ikke tillatt å gi støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. 
Det skal ikke foreligge noen konkursbegjæring mot bedriften på verken tildelingstidspunktet, eller utbetalingstidspunktet. 
Eventuelle forfalte krav mot Horten kommune motregnes før eventuell reststøtte tildeles
Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 
Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt                              Skatteetaten. 
Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en revisor- eller regnskapsfører godkjent rapport til Horten kommune om hvordan midlene er anvendt.          Utbetalt støtte som ikke er benyttet iht. tildelingskriteriene nevnt ovenfor, kan bli krevd tilbakebetalt.’
Horten kommune forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon.

Søknad

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal. 

Frist for innsending av søknader om støtte er 16. januar 2022. 

Etter vedtak om tildeling eller avslag på støtte, er det en klagefrist på 3 uker. 

Horten kommune forbeholder seg retten til å forlenge søknadsprosessen ved for få innkomne søknader. 

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef Karl Jørgen Tofte 
E-post: Karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no 
Telefon: 97 58 58 64 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen