(Du er ikke pålogget) 
 

Nesbyen kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - runde 6

Grunnlag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 195 S (2020-2021) - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021 Innst 600 S (2020-2021). Vi viser også til våre brev av 25. februar, 15 april 2021 og 22. desember 2021. Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Departementet forventer at kommunene tildeler disse midlene til bedriftene uten unødvendig opphold for å bedre situasjonen for bedrifter og virksomheter.

Formål
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 01.09.2022, skal tilbakebetales til KMD.

Fordeling og utbetaling
Nye 500 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 1. kvartal 2021. Nesbyen kommune er i denne runden tildelt kr 462 000 til fordeling.

Hvordan søke
Støtteordningen administreres gjennom regionalforvaltning.no. Registrer søkerorganisasjonen på denne portalen og følg brukerveiledningen i systemet for hvordan du skal opprette en søknad. Regnskap for 2020 og resultatrapport for første halvår 2021 vedlegges søknaden, samt en skriftlig redegjørelse for påført omsetningstap eller tap som følge av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Søknadsfrist er satt til 31.01.2022

Statsstøtteregelverket
Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre måter kommunene kan tildele støtte på.

  1. Bagatellmessig støtte
  2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen.
  3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider: https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19

Den enkleste måten å tildele støtte på, er å gi tilskudd i form av bagatellmessig støtte. I den grad virksomhetene har uttømt muligheten for å motta bagatellmessig støtte, kan man bruke gruppeunntaksforordningen eller eventuelt Covid-19-rammeverket. Det viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.

innvilgende vedtaksbrev til støttemottaker skal kommunen angi hva slags offentlig støtte som gis, beløpet og at opplysningene skal oppbevares i 10 år.

Forhold til øvrig regelverk
Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser blir overholdt.

Teknisk support
For hjelp til søknad på Regionalforvaltning.no, kontakt den gode support-tjenesten: 990 06 333.

For mer informasjon og veiledning om den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter, kontakt Servicetorget i Nesbyen kommune på telefon 32 06 83 00 eller send e-post til postmottak@nesbyen.kommune.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen