(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning, 553.68, runde 4

NÆRINGSFONDETS COVID-19-MIDLER, 553/68

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Tilskuddet skal kunne være med på å sette bedrifter i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetning og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører tilhørende Båtsfjord Kommune, der den økonomiske aktiviteten også skal finne sted innenfor Båtsfjord Kommune.  Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Søker må selv opprette sin bruker på regionalforvaltning.no, velg Kommunalt næringsfond - Covid-19-midler, Båtsfjord Kommune 553.68.

Søknadsfrister kunngjøres på Båtsfjord Kommunes hjemmeside og gjennom Linken Næringshage.

Tilskuddet kan dekke:

  • Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.
  • Sektorer eller virksomheter med økt kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonunktur.
  • Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19-pandemien

 

En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende periode i normalår.

Det må dokumenteres tydelig i søknaden tap av inntekter eller økte kostnader sektoren/virksomheten har hatt. 

Det gis ikke tilskudd til:

  • Lån og garantier

 

Tilskuddets størrelse:

Bevilgning av tilskudd blir gjort av formannskapet.

Er søknadsbeløpet for høyt eller sektorens/virksomhetens behov ikke beskrevet godt nok til å kunne behandle søknaden, vil søknaden bli sendt i retur.

Maks støttebeløp til søkeren er kr. 150.000,-.

Utbetaling av tilskuddet:

Søker mottar melding av vedtak og tilskuddsmidlene utbetales umiddelbart etter positivt vedtak.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen