(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal strømstøtte ordning for juli - september 2022 for Nore og Uvdal kommune

Spesifisering av momenter i støtteordningen

Alle bedrifter kan søke om tilskudd

Krav til søknaden:

a. Søknader skal registreres i regionalforvaltning.no. i. Nedre grense for utbetaling er kr 5 000, - pr kvartal.

b. Det legges vekt på at bedriften legger frem planer for fremtidige energisparende tiltak

c. Det skal legges ved fakturaer fra strømleverandør som viser faktisk forbruk og kostnad pr måned i 2022.

d. Det skal legges ved en tabell som viser kostnad på forbruk på 80 prosent utover 1 kr/kWh pr måned fra og med juli 2022 basert på faktisk forbruk. Dette beløpet vil danne grunnlaget for en søknad     om tilskudd.

e. Det er mulig å sende to søknader for 2022. En for perioden jul. 22– sep 22 og en for perioden okt. 22 – des 22

Gjennomføring:

Søke for juli- sep 22 og fordele inntil 4 mill. og for okt - des 22 fordele de resterende 4 mill.

Blir ikke alt utbetalt ruller resterende over til neste periode.

Frist for å sende inn søknad skal være innen utgangen av påfølgende måned. Dvs for juli - sept 22 skal fristen være 17.des med utbetaling før jul. For perioden okt -des 22 skal fristen være 30. januar med utbetaling før 15.feb.

Søknadene attesteres av bedriften sin regnskapsfører el. et regnskapskontor. Da slipper kommunen kontrollfunksjonen som sparer de for merarbeid. (hvis det ikke kan gjøres elektronisk) Det eneste kommunen må gjøre er å summere alle søknader først og se om de er innenfor beløpsgrensen (dvs kr. 4 mill for perioden juli -sept 22) og foreta en avkorting som er prosentvis lik for alle.

Kriterier for hvem som vil kunne få tilsagn i henhold til ordningen:

a. Virksomheter med org.nr, og som har forretningsadresse eller avdeling med eget regnskap i Nore og Uvdal kommune

b. Offentlige virksomheter og virksomheter innen kraftproduksjon kan ikke søke.

c. Frivillige organisasjoner som har andre statlige ordninger, kan ikke søke

d. Det vil også legges vekt på plan for fremtidig energisparende tiltak virksomheten har for fremtidige energisparende tiltak.

e. Overstiger søknadsbeløpene totalt kr. 8.mill vil det bli en avkortning av tilskuddsbeløpet

f. Bedrifter som kan søke statlig støtte benytter seg av disse.

 

Behandling av søknadene

Søknadene registreres i regionalforvaltning.no, og saksbehandles der. Søknadene behandles i tråd med vanlig delegering av saker knyttet til næringsfondet, dvs at kommune direktøren anbefaler følgende rammer for behandling:

• Kommunedirektøren behandler søknader med en ramme opptil 100.000 kroner

• Formannskapet behandler søknader med en ramme opp til 500.000 kroner

• Kommunestyret behandler søknader med en ramme over 500.000 kroner kommune direktøren anbefaler på bakgrunn av dette at kommunestyret vedtar en strøm støtteordning for lokalt næringsliv, slik    som beskrevet i vedlegg til denne saken

 

Søknad for perioden oktober - desember 2022 blir tilgjengelig for å sende inn søknad begynnelsen av januar 2023.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen