(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond i Rogaland 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionalt næringsfond i Rogaland

Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner i Rogaland. Fondet skal stimulere til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i tråd med Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Tilskudd fra fondet skal bidra til:

 • Kompetanse
 • Omstilling og endringsvilje
 • Koordinering og samarbeid

Søknadsfrist

Regionalt næringsfond har løpende søknadsfrist. Søknader på inntil kr 100 000 behandles administrativt. Søknader på over kr 100 000 behandles i fondsstyre som er Regional-, kultur og næringsutvalget.

Rogaland fylkeskommunen vil kunne dekke inntil 50% av godkjente kostnader, og maks tildeling er kr. 250 000 per prosjekt

Alle søknader til regionalt næringsfond skal utarbeides i samarbeid med fagpersonell i næringsseksjonen – ta kontakt med kontaktperson for regionalt næringsfond, fagkoordinator Heidi Skifjell, mobil 975 02 974, e-post: heidi.skifjell@rogfk.no.

Søknaden skal sendes elektronisk i regionalforvaltning. Du må opprette en bruker før du kan velge tilskuddsordning, eller logge deg inn med brukernavn og passord dersom du har opprettet en bruker tidligere.

 Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap og andre virksomheter med kommunalt eierskap.

 Hva kan det søkes støtte til?

Prosjekter som mottar støtte fra denne støtteordningen, må kunne forankres i nærings- og innovasjonsstrategien som fylkestinget har vedtatt, se Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no).

 Fire satsingsområder er utpekt i strategien:

 • Ren energi og maritim framtid
 • Reiseliv og opplevelser
 • Mat
 • Smarte samfunn

 Dette kan du søke støtte til:

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekt/tiltak finansieres. Eksempler på prosjekter/tiltak som kan finansieres fremgår nedenfor:

Støtte til prosjekter i ulike faser:

 • Forstudier og mulighetsstudier
 • Forprosjekter
 • Hovedprosjekt

 Andre eksempler på tiltak som kan finansieres:

 • Analysearbeid, rådgivningstjenester, innovasjon, prosess- og organisasjonsinnovasjon, kurs og opplæring, lærings- og samhandlingsarenaer, markedsundersøkelse, lokal mobilisering.

Avgrensning:

Tilskuddet fra regionalt næringsfond skal kun dekke kostnader som er nødvendig for å realisere tiltaket. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Tilskuddsmottakeren skal ikke ha påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke, før tilskuddet er innvilget. Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

 Hva kan du ikke søke støtte til:

 • Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 • Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker.
 • Politikkforberedende midler internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene.
 • Midler kan ikke tildeles til privatpersoner.

 Krav til søknaden

For prosjekter/tiltak som ikke omfattes av statsstøtteregelverket i EØS-avtalen, eller som mottar bagatellmessig støtte, godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/kostnader til bruk av konsulenter
 • Møte og reisekostnader
 • Andre relevante prosjektkostnader vurderes i hvert enkelt tilfelle
 • Revisjonskostnader
 • Beregnet timesats for egeninnsats er kr 800 per time.

Kontaktperson:

Fagleder Marte Jensen

Mobil: 984 23 371 , e-post: marte.jensen@rogfk.no 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen