(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til bærekraftig samfunnsutvikling

Tilskot til berekraftig samfunnsutvikling

Les meir om ordninga på https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/tilskot-berekraftig-verdiskaping-2023/

 

Føremål:
Tilskotsordninga skal bli brukt til by- og stadutvikling, sosial utjamning av helseskilnadar, og til å mobilisere til klimaomstilling og nullutslepp. Dette for å skape tilgjengelege, inkluderande og trygge stadar der folk trivast, kjenner tilhøyrsle og stimulerer til aktive liv. FN sine berekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklinga i Vestland fylke. Mål 17 “Samarbeid for å nå måla” er sentralt for å skape ei meir berekraftig retning.

Kven kan søkje:
Kommunar i Vestland fylkeskommune

Kva kan ein få støtte til:

• Ny kunnskap: Kommunen kan søkje støtte til å auke kunnskapsgrunnlag og/eller kompetanseheving på tvers av kommunale sektorar. Dette kan omfatte kartlegging, registreringar og analysar.
• Nyskapande prosessarbeid: Mobilisering og samhandling mellom ulike grupper, fag, oppgåver og interesser. Opne, aktive og deltakande prosessar.
• Utviklingsarbeid og gjennomføring: Kommunen kan søkje støtte til ulike steg i arbeidet, til ide, utvikling og realisering av arbeidet.

Vurdering av søknad:
Krav:
• Ordninga omfattar tre innsatsområde (by- og stadutvikling, klima og miljø, sosial utjamning). Kommunane skal søkje på eit eller fleire av innsatsområda.
• Søknad må støtte opp under overordna mål og strategiar i utviklingsplan for Vestland 2020 – 2024, overordna mål i gjeldande regionale planar og overordna føremål med tilskotsordninga.
• Søknad må vise til forankring i kommunale planar, strategiar eller relevante vedtak.
• Søknad må vise til relevant kunnskap, ev. behov for ny kunnskap.
• Søknad skal vise til at arbeidet vil ha ein overføringsverdi til andre kommunar.
• Eigenfinansiering.

Vurdering:
• Verknad for by- og stadutvikling, klima og miljø og sosial utjamning samla og/eller kvar for seg.

• Søknadar som er berekraftig og heilskapleg.

• Arbeid som bidreg til involvering og samspel/samarbeid på tvers.

• Nyskaping og/eller innovasjon i arbeidet.

• I kva grad plan for evaluering er skissert i søknad.

• Søknad tek omsyn til universell utforming

Støttenivå:

Vestland fylkeskommune vil kunne gje støtte med inntil 50 prosent av total kostnad. Det er krav om eigenfinansiering frå søkjar.

Søknadsfrist:

1. september

Sakshandsaming og vedtak:

Forvaltningslova ligg til grunn for all søknadshandsaming i Vestland fylkeskommune.

Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jf. Forvaltningslova (Fvl.). Unnatak gjeld personopplysningar. Desse vert unnateke offentlegheita jf. Fvl. §13. I særlege tilfelle kan utsett offentlegheit vurderast etter Fvl.

Avdeling for Kultur og folkehelse og Avdeling for næring, plan og innovasjon førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i fylkesutvalet. Handsaming av kvar søknad er eit einskildvedtak, og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesdirektør si innstilling skal også grunngjevast.

Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan tre månader etter søknadsfrist

Oppfølging og rapportering:

 Vilkår og retningslinjer for gjennomføring av tiltak går fram av tildelingsbrev. Tilskotet må bli brukt i samsvar med planlagde aktivitetar på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til fylkeskommunen for vurdering og godkjenning.

Tilsegn om tilskot vil kunne gjelde i inntil seks veker frå svar om vedtak er sendt til søkjaren. Tilsegna vil kunne felle bort, og midlane inndregne dersom

• søkjar ikkje innan seks veker etter å ha mottatt tilsegn om tilskot returnera eit signert akseptskjema på vilkår for tilsegn.

• tiltaket ikkje er igangsett innan eitt år etter tildeling.

• søkjaren ikkje har bede om utbetaling av tilskotet i samsvar med dokumentert framdrift og kostnadsplan.

Tilsegnsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan tre månader etter at tiltaket er gjennomført jamfør framdriftsplan skissert i søknad. Krav til rapportering blir sendt ut saman med eventuelt vedtak om støtte.

Tilskotsmottakar plikter seg til å dele erfaringar med andre aktørar i ulike samanhengar. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setje i verk kontroll på at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for kontroll.

Klage:

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan ein frist på tre – 3 – veker. Fristen vart rekna frå den dagen søkjar fekk melding om vedtaket.

Ei eventuell klare må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til klage og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klage kan sendast til Vestland fylkeskommune.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen