(Du er ikke pålogget) 
 

Aure kommune - Kommunalt næringsfond 2024

Aure kommune har fått midler i det kommunale næringsfondet, fra kultur-, næring- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Bruken av det kommunale næringsfondet er bundet opp av retningslinjer gitt av fylket.

Søknadsfrist: 15. februar 2024

                    25. mai 2024

Retningslinjer:

Formål

Kommunale næringsfond skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i bærekraftsfylket Møre og Romsdal. Støtte fra næringsfondet skal utløse vekstpotensialet i lokale bedrifter, og bidra til å nå kommunene sine mål for lokalsamfunnet. Nedfelt i Strategisk næringsplan (SNP) og handlingsplan for tiltaksdelen SNP.

 

Grunnvilkår/hvem kan søke?

 • Bedrifter, nyetablerere eller samarbeid mellom bedrifter.
 • Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
 • Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser.
 • Tiltak kan være investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøkelser, bedriftsutvikling, rådgivning, bedriftsnettverk eller lignende.
 • Tiltak kan støttest med inntil 50 % av totale kostnader, avgrensa til maksimalt 150 000 kroner.
 • Ett prosjekt skal ikke gis støtte over lengre tid enn 3 år.
 • Støtte fra kommunalt næringsfond skal ha en utløsende effekt. Det betyr at midlene skal bidra til realisering av tiltak som ellers ikke ville ha blitt gjennomført.
 • Kommunalt næringsfond skal supplere, ikke erstatte, andre offentlige støtteordninger for bedrifter.

Avgrensninger

Kommunale næringsfond kan ikke brukast til:

 • Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier
 • Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital uavhengig av organisasjonsformer
 • Ordinær drift. All støtte som ikke er knytt til konkrete utviklingsprosjekt blir sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette til for eksempel gjelde vedlikehold og utskifting av gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type.
 • Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver.
 • Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner

 

 

Satser for egeninnsats

Ved utrekning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg. Unntaksvis kan egen arbeidsinnsats regnes inn i kapitalbehovet. Egeninnsats for privatpersoner kan prissettes inntil 200 kroner per time.

 

Dersom tilskuddsmottakeren er et regnskapspliktig selskap som bruker egne ansatte i form av eget arbeid, må selskapet kostnadsføre egeninnsatsen i regnskapet for at det skal kunne være del av godkjent kostnadsgrunnlag. I slike tilfeller skal egeninnsatsen prissettes til maksimalt 1,2 promille av årslønn, avgrensa til 700 kroner per time.

 

Det skal føres timeliste for dokumentasjon.

 

 

Regelverk for statsstøtte

Tilskudd fra kommunale næringsfond er regna som bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. En bedrift kan ta imot maksimalt 200.000 euro bagatellmessig støtte over en rullerende treårs periode. Det er bedriften sitt ansvar å oppgi tidligere mottatt bagatellstøtte i søknaden.

 

 

Søknad, forvaltning og saksbehandling

 

Alle søknader om støtte fra næringsfondet må mottas gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett- og finasieringsplan.

Søknadene behandles i Formannskap. 

 

Tilskuddsmottaker skal skriftlig akseptere at tilskuddet er mottatt med de vilkårene som gjelder i melding om vedtak.

 

Søknadsfrist settes ved kunngjøring. Hvis det er midler igjen på fondet settes en ny søknadsfrist.

Klagerett

Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter kommunelova §29 og forvaltningslova §28. Klage skal behandles av kommunen sitt klageorgan som er formannskapet.

 

 

Utbetaling

Tilskuddsmottaker skal føre separat regnskap for bruken av tilskuddet. Sluttutbetaling skal skje etterskuddsvis mot rapport og regnskap. Kommunene kan vurdere vilkår for delutbetalinger, men det skal ikke betalast ut mer enn 75% av tilskuddet før prosjektet er avsluttet og sluttrapport godkjent.

 

 

Retningslinjenes gyldighet

 

Retningslinjene for Aures kommunale næringsfond vedtas av kommunestyret, og rulleres hvis forhold tilsier dette. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen