(Du er ikke pålogget) 
 

Bærekraftig besøksforvaltning

Bærekraftig besøksforvaltning

 

Utlysning Bærekraftig besøksforvaltning – Fysisk tilrettelegging

Troms fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler rettet mot «Bærekraftig besøksforvaltning». Utlysningen retter seg mot kommuner i Troms, gjerne flere kommuner i samarbeid, som gjennom infrastruktur ønsker å tilpasse og dimensjonere steder for økt reiselivsaktivitet med mål om bærekraftig besøksforvaltning for og i sin kommune.

Bakgrunn

I takt med økt antall besøkende i regionen, igangsatte Troms fylkeskommune i 2018 Program for bærekraftig besøksforvaltning i Troms. Programmet skal i første rekke imøtegå utfordringer som økt slitasje i naturen, forsøpling, vilkårlig parkering, personskader og tidvis påtrengende oppførsel ved at stadig flere, både fastboende og tilreisende tar seg ut i naturen for rekreasjon og trim.

Målet med programmet er å i større grad kanalisere bruken av naturen. Dette gjøres ved at enkelte særlige attraktive steder, fordelt rundt om i fylket, tilrettelegges godt og gjøres bedre tilgjengelig. Ved bedre tilrettelegging av disse utvalgte stedene, vil flere velge å bruke disse med det resultat at andre, mindre tilrettelagte steder i større grad forblir skjermet.

Ved at en gjennom Program for bærekraftig besøksforvaltning i Troms utvikler flere nye tilrettelagte steder, er det også et ønske at disse tar noe av belastningen som de mest populære turmålene opplever i dag, og som også er forventet å øke.

Program for bærekraftig besøksforvaltning består av tre bestanddeler; Kunnskapsinnhenting med FoU, planlegging gjennom forprosjekter, og fysisk tilrettelegging av prioriterte steder:

For å få på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag på tematikken, finansierte Troms fylkeskommune et kunnskapsinnhentings- og FoU-forprosjekt ved Universitetet i Tromsø. I prosjektets konkluderende rapport; Besøksforvaltning – tilrettelegging og regulering av friluftsliv og naturbasert turisme, er situasjonen i fylket kartlagt, samt at det er gjort rede for kjent forskning på tematikken. I forlengelsen av prosjektet planlegges det et internasjonalt seminar i Troms høsten 2019 hvor det målrettet inviteres inn forskere på tematikken fra relevante land.

Troms fylkeskommune lyste sommer 2018 ut forprosjektmidler med hensikt å igangsette planlegging og prioritering i kommunen. Dette resulterte i fire innvilgede forprosjekter i kommuneregi, der tre av disse var interkommunale prosjekter, mens det fjerde hadde en innretning om å søke samarbeid med nabokommuner hvor det falt naturlig. I forlengelsen ble det også innvilget et reisemålsprosjekt i en av kommunene som opprinnelig satte seg som mål å søke om et forprosjekt besøksforvaltning.

Foreliggende utlysning med fokus på fysisk tilrettelegging i form av infrastrukturtiltak vil ses i sammenheng med de foregående fasene av programmet. Å ha gjennomført forprosjekter tilknyttet bærekraftig besøksforvaltning vurderes derfor som en styrke, men ikke et krav.

Konklusjonene og forankringen er imidlertid naturlig å utnytte også i denne fasen, og forprosjektene (dersom dette foreligger), vil i så måte inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for denne påfølgende fasen av programmet.

 

Målsetting

Målet med utlysningen er å bidra til bærekraftig besøksforvaltning i Troms. Som ledd i dette skal 2-5 egnede lokasjoner tilrettelegges for å ta imot mange tilreisende. Dette innebærer at man planlegger for noen få steder som kan imøtekomme mange behov og ønsker. En slik lokasjon må være godt forankret hos alle relevante parter og det må være enighet om hvordan den skal brukes. Videre bør det utarbeides planer for hvilke tiltak det er behov for og hvordan tiltakene på kort og lang sikt skal finansieres og vedlikeholdes.

Delmål:

 • Imøtekomme utfordringer med økt bruk av naturen som rekreasjonssted for både lokalbefolkningen og tilreisende.
 • Sette i gang samarbeidsprosjekter som tar tak i utfordringene, gjennomfører og oppsummerer erfaringer.
 • I forbindelse med oppsummering/vurdering av veien videre, koble eventuelle piloter til forskning.

  Utfordringene

  Utlysningen retter seg mot fysisk tilrettelegging som bidrar til å løse følgende utfordringer:

 • Ulykker og sikkerhet (skredfare, opparbeidede stier, skilting og informasjon og så videre).
 • Miljøbelastning (forsøpling, slitasje, tilgang til toaletter/dusj, søppelsystemer, parkering).
 • Teknologi (ny teknologi og/eller nytt utstyr som kan bidra til å løse utfordringer).

  Egnede lokasjoner – knutepunkt for tilreisende

  Infrastrukturtiltak kan være ressurskrevende, både på kort og på lang sikt. Med denne utlysningen ønsker også fylkeskommunen at kommunene som sitter på planansvar og har ansvar for infrastruktur i egen kommune tar initiativet til å fysisk tilrettelegge, gjerne i samarbeid, for ett eller flere knutepunkter hvor det kan tilrettelegges for mange tilreisende.

  En slik lokasjon bør:

 • Ha god sikkerhet, med mulighet for beredskap.
 • Tåle høy belastning og ha mulighet for et godt servicenivå (informasjon, søppel, toalett).
 • Ha kvaliteter som etterspørres med tanke på vinter/sommer, vanskelighetsgrader og utsikt/attraksjon.

  Samarbeid

  Det vurderes som en forutsetning at en for å finne fram til et godt knutepunkt hvor mange tilreisende ønsker og har mulighet til å reise, kan vise til forankring og samarbeid med relevante aktører.

  Disse kan eksempelvis være:

 • Med reiselivsnæringen, det være seg med enkeltbedrifter, Visit-selskap eller f.eks. NordNorsk Reiseliv
 • Med frivillig sektor. Lag og foreninger som kan representere lokalbefolkningen på en god måte.
 • Med andre næringer som berøres, bruker de samme lokasjonene eller som kan bli berørt
 • Med offentlig sektor som berøres (Statens vegvesen, NVE, fylkeskommunen osv.)
 • Med andre omkringliggende kommuner: er det mulig å samarbeide om en eller flere lokasjoner?
 • Med forsknings- og innovasjonsmiljø

 

Praktisk om søknad

Troms fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler rettet mot «Bærekraftig besøksforvaltning». Søknader rettes til Troms fylkeskommune ved næringsetaten via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Utlysningen retter seg mot kommuner i Troms, gjerne flere kommuner i samarbeid, som gjennom infrastruktur ønsker å tilpasse og dimensjonere steder for økt reiselivsaktivitet med mål om bærekraftig besøksforvaltning for og i sin kommune.

Det settes ingen begrensninger på prosjektets totale rammer, men hvert enkelt prosjekt vil også bli vurdert opp mot hverandre. Troms fylkeskommune vil prioritere de prosjektene som etter en totalvurdering gir mest igjen for den tilgjengelige rammen.

Ordningens utløsende effekt vil tillegges vekt i vurderingen, der det er positivt dersom Troms fylkeskommunes tilskuddsmidler kan bidra til å utløse annen finansiering i størst mulig grad. Troms fylkeskommune kan som hovedregel innvilge inntil 50 % av prosjektets godkjente totalkostnader.  

Kostnader som kan godkjennes ut over kostnader til selve infrastrukturtiltaket er prosjektledelse, reisevirksomhet, møtearena og liknende.

Da utlysningen retter seg mot infrastrukturtiltak, stipuleres prosjektene til å ha en varighet på 1-2 år.

Prosjektene skal bidra til miljøvennlige og attraktive steder. Det legges vekt på at prosjektene sørger for utforming og tilrettelegging for alle brukergrupper og med kvalitet i utformingen. 

I Troms fylkeskommunes vurderinger vil en også være vektlegge både attraksjonsverdi, vanskelighetsgrad, transportbehov til stedet, og at det ikke legges opp til utvikling av steder det ikke er økonomisk mulig å både etablere, drifte og vedlikeholde over tid.

Den fysiske tilrettelegging som planlegges har utgangspunkt i et ønske om å tilrettelegge for et bærekraftig reiseliv. I begrepet bærekraft legges det her opp til at tiltaket er varig og inkluderer drift og nødvendig vedlikehold. For drift og vedlikehold til ansvarsfordeling mellom kommuner og andre aktører vektlegges. Videre ligger det i begrepet at plasseringen vil tiltrekke seg turister (også på lengre sikt), at øvrig befolkning og/eller næringsliv har nytte av tiltaket, at tiltaket kan forsvares økonomisk og at tiltaket sikter mot å ivareta natur og miljø.

 

 

Frist for å søke er 20. september 2019. 

Kontaktpersoner

Gjermund Evanger

gjermund.evanger@tromsfylke.no

+47 77 78 81 81

 

Rune Eliassen

rune.eliassen@tromsfylke.no

+47 77 78 80 63

 

Teknisk støtte

Stian Larsen 

Epost

+47 77 78 82 11

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen