(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndstilskudd i Rogaland

 

Retningslinjer for 2020 for forvaltning av midler over kapitel 541 IT- og ekompolitikk,

post 60 Bredbåndsutbygging

Mål for ordningen

 

Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen

definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige

virksomheter i Norge. Hovedkriteriet for måloppnåelsen er antall husstander og virksomheter

som får tilbud om høyhastighets bredbånd som følge av ordningen.

Vilkår for bruk av midlene

 

1)Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd iområder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite NGA områder. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/snedlastningshastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet.

 

2)Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbyggingi områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel.

 

3)Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket.

 

4)Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjekteneskjer samlet og at utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en

tilstrekkelig konkurransebasert utvelgelsesmetode i henhold til statsstøttereglene.

 

5)Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikkestilles krav om fiberbredbånd.

 

6)Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet sammepris som fast bredbånd). For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet.

 

7)Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.

 

8)Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke tilhinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etableretilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete prosjektet.

 

9)Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene forprosjektene (samlet) som fylkeskommunen beslutter for støtte. Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats*

 

*Offentlig personinnsats f.eks. prosjektledelse fastsettes etter en timesats på kr 650,-. Lokaldugnadsinnsats

fastsettes etter en timesats på kr 400,-. Graving av grøfter til framføring generelt og på egen tomt spesielt,

fastsettes etter en sats på hhv. kr 400,- og kr 200,- pr meter. Satsene ble opprinnelig fastsatt av nasjonalt

bredbåndsråd i 2018 og noe inflasjonsjustert av Nkom fra og med 2020.

 

 

10)Støtten som gis under ordningen skal være i tråd med gruppeunntaket for

bredbåndsstøtte (GBER)5, herunder blant annet:

 

a. Støtten som gis skal ha en insentiv-effekt, det vil si at støtten skal være

nødvendig for å utløse den aktuelle investeringen.

 

b. Støtte skal kun gis til investering (og ikke til drift)

 

c. Støtten skal gis til investeringer i områder hvor det ikke finnes NGA-nett fra før

og hvor det ikke er planlagt utbygging av slik infrastruktur de neste tre år fra

det tidspunktet den planlagte støtten offentliggjøres

d. Utbygger skal velges etter en konkurransebasert utvelgelsesprosess

e. Det skal ikke gis støtte til foretak (konkurransedeltakere) i vanskeligheter6

f. Det skal legges til rette for tredjepartstilgang.

 

11)Anbudsinvitasjoner og avtaler med valgt utbygger skal utformes i tråd med

statsstøttereglene. Avtaler skal inneholde bestemmelser om at eventuell ulovlig

statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser om at utbygger plikter å gi

prosjekteier den informasjon som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller

kravene i statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen.

Kommuner som søker om støtte til flere prosjekter bes prioritere rekkefølgen.

Ytterligere informasjon om ordningen finner du her:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/tilskuddsordning-til-bredbandsutbygging/

Ta kontakt med:

Kjartan Lindland, rådgiver næringsseksjonen

Telefon: +47 95999302  E-post: kjartan.lindland@rogfk.no

www.rogfk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen