(Du er ikke pålogget) 
 

BIO 1 Trøndelag - Støtte til Bedriftsintern opplæring (små bedrifter og enkeltmannsforetak)

Opprett ny søknad på støtteordning

                                                                                                                                                              

RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING 1 (BIO 1 TRØNDELAG) for 2020    

1. Bakgrunn

Grunnlaget for Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) er føringer i Trøndelagsplanen, Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi Trøndelag, med tilhørende handlingsprogrammer, bransjeretta planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak. Her omtales retningslinjene for ordningen. Ordningen ble tidligere forvaltet av NAV som et arbeidsmarkedstiltak.

 

2. Kort om BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakker for næringslivet ifm. korona-utbruddet. Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 23,2 millioner i BIO-midler for 2020. Fordeling av rammene for ordningene mellom BIO1, BIO2 og Kompetansetiltak i større bedrifter er følgende:

BIO 1 for bedrifter med færre enn 50 ansatte: 13,2.mill. kr

 

3. Formål

Formålet med ordningen er økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen.

 

4. Hvem kan få støtte?

I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien1 som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

BIO1: Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Eksempler på prioriterte bransjer er opplevelses-næringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

1 Strategi for innovasjon og verdiskaping Verdiskapingsstrategien har ikke en tradisjonell bransjeinndeling, men inneholder viktige satsingsområder for regionen som inkluderer sentrale tema, viktige produksjonsmiljø og verdikjeder

 

5. Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Forøvrig vises til det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering2 og språkkunnskaper.

2 Forretningsmodellering handler om å forstå hvordan en bedrift skaper resultat gjennom å identifisere produkter/tjenester som skal selges, til hvilke kunder og til hvilke kostnader for å skape verdi til sine kunder og skaper resultater for bedriften. For småbedrifter handler det om å vite hva man skal selge og ikke, til hvilken pris og hvor mye man kan dra på seg av kostnader i prosessen.

6. Øvrige vilkår for støtte for BIO 1 og BIO 2

1. Samlet støttebeløp til virksomheter er:

o For BIO 1 maksimalt kr 300 000,-.

2. Søknad må inneholde opplæringsplan (beskrivelse av tiltakene) og kostnads- og finansieringsplan.

3. Det gis kun støtte til private bedrifter.

4. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 60% av totale kostnader, men det gjøres en individuell vurdering for hver søknad.

5. Opplæringsperioden for hver deltaker kan ikke være lengre enn 26 uker.

6. Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 75% av tilsagnet ved oppstart av tiltaket.

7. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no.

8. Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges (geografisk differensiering).

9. Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter på det tidspunktet det innvilges støtte. Det redegjøres for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet i www.regionalforvaltning.no.

10. For BIO1 spesifiseres at:

o Det kan i tillegg gis støtte til lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Eventuelle lønnsutgifter for ansatte må være direkte knyttet til ansattes tidsbruk i opplæringstiltaket og dette dokumenteres ved rapportering.

o Eksterne utgifter til selve opplæringstiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.

o Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke oversige 2/3 av støtteberettiget beløp.

o Som egeninnsats godkjennes både kontante midler og eget arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: kr 500,- pr. time. Dokumenteres med timelister.

 

7. Øvrige vilkår for støtte til Kompetansetiltak i større bedrifter

Ikke relevant for BIO 1.

 

8. Klagebehandling

Vedtak om tildeling av tilskudd fra fylkeskommunens BIO ordning anses som enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.

 

9. Når kan du søke?

Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no

BIO 1 har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen og henvendelser vedr. søknad kan rettes til:

Siv Merethe Belbo, tlf.: 951 15 258, e-post: sivbe@trondelagfylke.no

Ragnhild Vist Lindberg, tlf.: 959 78 176 , e-post: ragli@trondelagfylke.no

Arild Egge, tlf.: 997 36 157, e-post: arieg@trondelagfylke.no

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske utfordringer:

Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen