(Du er ikke pålogget) 
 

Krisepakke for næringslivet i Kautokeino

Krisepakke for næringslivet i Kautokeino

Kautokeino kommune har vedtatt å opprette et krisefond på kr 500 000,- for bedrifter med virksomhet og forretningsadresse i Kautokeino kommune, som er rammet av inntektsbortfall på grunn av koronakrisen. Under støtteordningen vil bedrifter kunne få dekket en andel av faste kostnader. Støtteordningen gjelder i første omgang for perioden mars til mai 2020.

Bedrifter som omfattes av ordningen
• Bedriften er virksom i Kautokeino kommune.
• Bedriften sysselsetter minimum ett årsverk (fordelt på én eller flere ansatte).
• Enkeltpersonforetak og selskaper som har hovedinntekt eller viktig biinntekt fra bedriften.
• Bedriften har nedgang i omsetning på mer enn 25% som følge av koronakrisen.
• Bedriften må være skattepliktig i Norge.
• Vekstbedrifter uten omsetning kan søke om støtte under ordningen dersom bedriften har mottatt offentlige tilskudd basert på prosjektregnskap. I disse tilfellene vil det være prosjektregnskapet omsetning og kostnader som er grunnlag for søknaden.

Bedrifter som faller utenfor støtteordningen

• Bedrifter tilhørende de næringer som er unntatt fra statens kompensasjonsordning til næringslivet vil heller ikke kunne søke om tilskudd fra fondet.
• Bedrifter som var under konkursbehandling eller insolvente før koronautbruddet omfattes ikke av ordningen.
• Bedrifter som kvalifiserer for støtte under statens midlertidige kompensasjonsordning.

Kostnader som omfattes av
• Tilskuddet er begrenset oppad inntil kr 50 000,- pr. virksomhet for hele søknadsperioden.
• Kostnader må kunne dokumenteres med kontrakt eller avtale inngått før 1. mars 2020.
• Det kan søkes om støtte til å dekke følgende faste kostnader:
? Leie av næringslokaler
? Lys, varme
? Offentlig renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
? Andre leiekostnader
? Fremmed tjeneste (begrenset til revisjon og regnskapstjenester)
? Kontorkostnader – bl.a. til el. Kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk
? Forsikring og avgifter på transportmidler
? Kontingenter
? Forsikringspremie
? Netto renteutgifter til banker eller kredittinstitusjoner
? Kostnader til finansiell eller operasjonell leasing
• Det kan søkes om fritak for eiendomsskatten for hele 2020. Ved leieforhold skal hele beløpet tilfalle leietaker i form av redusert husleie eller reduserte felleskostnader.
• Tilskuddet omfatter ikke:
o Kostnader som varierer med aktivitetsnivået, som f.eks. variabel komponent av husleie eller forsikringspremie
o Kostnader som ettergis eller reduseres

Følgende dokumentasjon skal legges ved

• Godkjent regnskap for 2018 og 2019. Dersom regnskapet for 2019 ikke er ferdigstilt må foreløpige regnskapstall innsendes.
• For nyoppstartede bedrifter kan tall for januar og februar 2020 benyttes forutsatt at de er godkjent av revisor eller regnskapsfører.
• Søker må dokumentere lønnsom drift forut for koronakrisen.
• Dokumentasjon på at bedriften ikke oppfyller kravene for å oppnå støtte under statens midlertidige kompensasjonsordning.
• Dokumentasjon på fastsatt eiendomsskatt hvis det søkes om fritak fra dette.
• Dokumentasjon på omsetningsnedgang.
• Oversikt over bedriftens faste kostnader.

Informasjon fra bedriften

• Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet og hvordan korona-situasjonen har påvirket driften
• Er det avtalt ordninger med bank og andre kreditorer?
• Benytter bedriften seg av utsettelsesfrister på andre offentlige skatter og avgifter enn eiendomsskatten?
• Er det søkt om, eller skal bedriften søke om andre støtteordninger? Eksempelvis fra Staten, Innovasjon Norge, Sametinget, Fylkeskommunen, Sápmi Næringshage AS, omstillingsorganisasjonen Ovddos AS eller fra andre?
• Er det foretatt permitteringer?

Personer med driftsenhet påvirket av beitekrisen
• Personer med driftsenhet kan søke fra ordningen dersom det kan dokumenteres at beitekrisen har medført ekstraordinære drivstoffutgifter i perioden 1. januar 2020 til 31. mars 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Saksbehandling og utbetaling
• Søknadsfrist er 15. juni 2020.
• Saksbehandling utføres av Kautokeino kommune, og vedtas av formannskapet.
• Søker kan bes om å sende inn ytterligere informasjon dersom søknaden er ufullstendig eller mangelfull. Kommunen kan be om at oversikt over kostnader og omsetningsfall bekreftes av revisor eller regnskapsfører.
• Bedriften mottar et tilsagnsbrev/eventuelt avslagsbrev.
• Utbetalingsanmodning sendes tilbake til saksbehandler.
Utbetaling foretas av Kautokeino kommune. Søknad kan sendes inn nå basert på estimerte faste kostnader for perioden mars til mai 2020. Dersom kostnadene endrer seg i ettertid kan det sendes en oppdatert søknad.

Kontroll og offentlighet

• Ved mistanke om søknad på feil grunnlag eller andre mislighetsforhold vil søker kunne bli politianmeldt.
• Uberettiget tilskudd skal tilbakebetales med renter.
• Kautokeino kommune kan offentliggjøre informasjon om behandlede søknader, herunder:
o Tilskuddsmottakers navn
o Tilskuddsmottakers faste kostnader for perioden
o Tilskuddsmottakers faktiske omsetningen for perioden
o Utbetalt beløp

Hvordan søke
1. Registrer ny bruker på regionalforvaltning.no hvis du ikke allerede har bruker
2. Velg fylke
3. Velg støtteordning «Krisepakke for næringslivet i Kautokeino»
4. Velg «koronakrise» eller «beitekrise»
5. Skriv tittel og opprett ny søknad.

Har du problemer finner du mye hjelp under fanen «brukerstøtte». Dersom det er behov for mer informasjon om søknadsprosessen kan du ta kontakt med utviklingsleder Nils Runar Hætta via e-post: nrh@kautokeino.kommune.no eventuelt tlf.: 90 98 03 77

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen