(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. februar

 

Formål

Tilskuddet skal bidra til velfungerende brukerorganisasjoner på fylkesnivå for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet. 

 

Tilskuddsordningen

  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd 
  • Det er organisasjonenes fylkesledd som er tilskuddsberettiget. Disse må ha minst 50 medlemmer fra minst 5 kommuner. Der etablerte fylkesledd i Hedmark og Oppland ikke har slått seg sammen, vil hver av disse være tilskuddsberettiget.
  • Organisasjoner for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som er organisert som en selvstendig fylkesgruppe, er tilskuddsberettigede når de fyller vilkårene ovenfor.
  • Organisasjoner for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne som er tilknyttet tilsvarende organisasjon for voksne er ikke tilskuddsberettigede. Antall medlemmer barn/ungdom kan telles med i samlet antall tellende medlemmer.

Fordelingsnøkkel

20 % av avsatt ramme fordeles på paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Innlandet og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO ) Innlandet.
FFO Innlandet tildeles 2/3 (tilsvarende 66,67 %) av disse og SAFO Innlandet tildeles 1/3 (33,33 %).


De øvrige 80 % av avsatt ramme fordeles på de øvrige søknadsberettigede organisasjonene. Disse fordeles slik: Et grunnbeløp tilsvarende 30 % fordeles likt på de tilskuddsberettigede fylkeslagene.
Resterende 70 % fordeles etter medlemstall pr 31.12 året forut. 

Dokumentasjonskrav

  • Antall medlemmer dokumenteres via datautskrift eller bekreftet medlemstall fra moderorganisasjonen. Dette gjelder ikke paraplyorganisasjoner

NB! Årsmelding og årsregnskap for foregående år ettersender så snart som mulig etter gjennomført årsmøte

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen