(Du er ikke pålogget) 
 

Vestre toten kommune - Kommunalt næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Formålet med støtteordningen:

Covid -19 utbruddet har ført til økt arbeidsledighet, og kommunene er som følge av det tildelt ekstramidler som skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i den enkelte kommune.

 

Hvem kan søke?

  • Bedrifter og næringsaktører med forretningsvirksomhet i Vestre Toten kommune kan søke.

  • Støtten skal ikke gå til løpende drift eller til bedrifter i økonomisk vansker.

 

Vurdering av søknader: Betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges i vurdering av søknader. Støtten kan gå til prosjekter som vil gi positive effekter for bedriften. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på at bedriften kan dokumentere/vise:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også gi positiv ringvirkning for andre.
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.»

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen