(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Snåsa kommune C19

Lokalt Næringsfond for Snåsa kommune er etablert for å stimulere til vekst og nyetablering som en motvekt til negative følger for næringslivet som restriksjoner knyttet til Covid-19 har medført.

Formål
Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.Hvem og hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.

Søknader til fondet kan kun sendes via www.regionalforvaltning.no . Søknaden er skjematisk oppbygd, og det er hjelpebokser med forklaring til alle felter. Skulle det likevel være spørsmål rundt prosessen kan søker ta kontakt med næringskontoret.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen