(Du er ikke pålogget) 
 

Karmøy - ekstraordinære tilskudd til bedrifter ifm. Covid-19

Ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19 i Karmøy kommune

Åpner nå for tredje runde av i alt 3 søknadsrunder - søknadsfrist er mandag 23.11.2020, kl. 23:59

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 
Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19. juni. Rogaland fylkeskommune har fått tildelt kr 32,2 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Karmøy kommune har fått en ramme lik kr 1.756.740 til fordeling lokalt.
 
Hvem kan søke om støtte?
 
Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommune. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
 
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.
 
Karmøy kommune vil fordele tilskuddet i tre omganger med følgende søknadsfrister:
Søknadsfrist 15. august (utløpt - 7 av 13 søknader fikk tilsagn)
Søknadsfrist 30. september
Siste søknadsfrist 23. november

Hvordan søke støtte?

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.
 
Søknaden skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Det må også oppgis om det på søknadstidspunktet er mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.
 
Vurdering av søknader
 
Bedrifter, etablerere eller næringsaktører er registrert i Karmøy kommune.
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 
Karmøy kommune vil også vektlegge søknader som fører til at flere lærlinger får læreplass.
 
Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Tips til søkere

Overordnet må en søknad gi svar på to hovedspørsmål:

1) Er virksomheten rammet av pandemien - d.v.s berettiget til å søke? Dokumenter eller sannsynliggjør at virksomheten rammet av pandemien. Det kan være svikt i omsetning, økte kostnader i forbindelse med smittevern, permittering av ansatte etc. Oppgi tall som viser konsekvensene.

2) Vil tiltaket som det søkes midler til gi effekt på sysselsetningen i virksomheten og verdiskapingen? Altså bidrar tiltaket som det søkes midler til at ansatte kan komme tilbake i jobb fra permittering? Eller vil tiltaket kunne gi økt omsetning/verdiskaping, eller vil tiltaket dekke ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien? Tiltaket kan også være omstilling av produksjon, økte lønnskostnader til forlenget åpningstid i butikken for å kompensere for omsetningssvikt, omstilling til nye markedssegment, produktutvikling som gir økt verdiskaping og sysselsetning, etc.

Det anbefales at "Midlertidig forskrift" for ordningen leses nøye. Se lenke lenger ned.

Primært er ordningen rettet mot å dekke lønnsmidler slik at ansatte kommer i arbeid eller sikre at ansatte står i arbeidet (unngå permitteringer). Det kan ikke søkes om likvididetstilskudd for å betale skatt og offentlige avgifter, renter og avdrag, etc. Søknader som primært er rettet mot investeringer i anleggsmidler vil heller ikke blir prioritert. Finansiering av arbeidskapital eller anleggsmidler vil normalt delfinansieres av egenkapital. Virksomheten kan søke Karmøy Næringsfond AS (heleid av Karmøy kommune) om egenkapitalfinansiering. Karmøy kommunestyre vedtok i sommer å øke kapitalen i Karmøy Næringsfond AS med 5 millioner kroner for å bistå finansiering av virksomheter som må omstille seg i forbindelse med pandemien.

Informasjon om Karmøy Næringsfond finnes på denne lenken:
https://www.validehaugesund.no/karmoy-naeringsfond/

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond

Søker anbefales å lese midlertidig forskrift og spisse søknaden mot ordningens formål og kriterier

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Kontaktperson: Per Velde, Næringssjef Karmøy kommune, Mobil 950 14 278, e-post: per.velde@karmoy.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen