(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Elverum Kommune (Ekstraordinær tildeling COVID-19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært næringsfond Elverum Kommune (COVID-19)

 Elverum har fått tildelt kr. 1,16 millioner i statlige krisemidler til næringsfondet

Hvem kan søke om støtte?

Målgruppen for tildelingen er bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med en næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 

Se også forskrift: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Vurderingskriterier: 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • i hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser

 Tilskuddet skal ikke gå til dekning av ordinære driftskostnader eller nedbetaling av gjeld.

 Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 % av prosjektets dokumenterte kostnader. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder: lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv. 

Tilskuddet gis som offentlig støtte og reglene om bagatellmessig støtte gjelder.

Hvordan søke?

Alle søknader skal sendes via www.regionalforvaltning.no.

Registrer bedriften som søker og opprett søknad.

Ta gjerne kontakt med Elverum Vekst ved Tone Lien, Ansvarlig Næringsutvikling, tlf. 95 13 68 71, tone@ernu.no for mer informasjon før søknad sendes inn. 

Frister

Det legges opp til 2 søknadsfrister; 30. september og 28. oktober. Midlene tildeles løpende og alle midler skal være tildelt innen innen 31.12. 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen