(Du er ikke pålogget) 
 

Arktis 2030

Arktis 2030 – Fylkeskommunal andel 


Arktis 2030 skal støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk. Prosjektene skal være forankret i fylkeskommunenes mål, strategier og/eller planer.
Tilskuddsordningen skal omfatte Nordland og Troms og Finnmark fylker og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.
Målsetningene for Arktis 2030 er at tiltakene skal bidra til: 


Helhetlig nordområdeperspektiv i tråd med regjeringens nordområdestrategi
Bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene
FNs bærekraftsmål
Kunnskap om situasjonen for urfolk 


Midlene kan gå til forprosjekter og flerårige strategiske prosjekter. 4 mill. kroner er satt av til forprosjekter og 22 mill. kroner er satt av til hovedprosjekter. 
Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.
Bedriftsrettede tiltak under Nordområdesatsingen behandles av Innovasjon Norge Arktis.
Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.

Søknadsfrist 18. september 2020 i regionalforvaltning.no


Hvem kan søke?

Næringsliv (unntatt enkeltbedrifter)
Interesseorganisasjoner
Offentlige aktører
Kunnskapsmiljøer

 

Innsatsområder 

a) Kunnskap: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn, kompetansebehov, forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene.
b) Infrastruktur: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene.
c) Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av forurensning og ulykker i nordområdene. Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette og grønn omstilling.
d) Næringsliv: Økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

Krav til utforming

Søknader og eventuelle vedlegg skal sendes inn i regionalforvaltning.no. Søker må ha opprettet en bruker og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. 
Søknaden skal skrives på norsk.
Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefon. Partnernes ansvar og aktiviteter skal beskrives i søknaden og budsjettet.
Støttenivå: inntil 50% av godkjente kostnader.
o Forprosjekter kan innvilges støtte mellom 150.000 kroner og 500.000 kroner. 
o Hovedprosjekter kan innvilges støtte mellom 1 mill. kroner og 5 mill. kroner.
Timesats/personalkostnad beregnes til 1,2% av brutto årslønn, begrenset til kr 700 kr/t og maksimalt 1850 t/år. 
Kostnadsoversikt og finansieringsplan for prosjektet med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og eventuell egenfinansiering.
Prosjektet skal ha konkrete mål og gi målbare resultater, samt ha aktiviteter som gjenspeiles i budsjettet.
Dokumentasjon på forankring hos deltagerne i prosjektet.

 

Vurderingskriterier

Søknadene rangeres etter samlet karakter fra alle vurderingskriteriene som er angitt, i ikke prioritert rekkefølge. 
(a) Relevans i forhold til Arktis 2030 sine målsetninger  
(b) Prosjektets relevans for urfolk
(c) Beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Prosjektet skal adressere konkrete bærekraftsmål. Både positive og negative effekter skal gjøres rede for  
(d) Kvalitet på søknad og øvrig dokumentasjon
(e) Sannsynlighet for at tilsiktet målgruppe nås og med ønsket effekt 
(f) Prosjektets nytteverdi for nordområdene 
(g) Gjennomføringsevne

I tillegg til kriteriene (a-g) vil følgende bli vektlagt: 
I hvilken grad det er synliggjort at resultatene fra prosjektet skal bidra til et helhetlig nordområdeperspektiv i tråd med regjeringens nordområdestrategi.
Samt en av disse:
1. I hvilken grad prosjektet bidrar til bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene, eller 
2. I hvilken grad prosjektet bidrar til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader.

 

Kontaktperson

Ina-Helene Olsen
Prosjektleder
Næringsetaten, Analyse og utvikling
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 40
Mobil: +47 416 46 256
www.tffk.no  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen