(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid-19 - Hol kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid-19 - Hol kommune

Søknadsfrister: 1. oktober og 1. november

Som del av statlig krisepakke 3 og for å motvirke effektene av tiltak mot Covid-19, har Viken fylkeskommune tildelt Hol kommune en ramme på kr 3000000 til fordeling som ekstraordinære næringstilskudd.

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i næringslivet basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, etablerere og andre næringsaktører som er basert i/har forretningsadresse i Hol kommune.Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling.

Ved tildeling av midlene prioriteres bransjer som er hardest rammet av tiltakene mot Covid-19.

Det oppfordres til lokale og regionale samarbeidsprosjekter, i den grad det kan oppnås bransjespesifikke synergieffekter.

Hva det kan gis tilskudd til?

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Følgende tiltak prioriteres:

  • Grunnlag for langsiktig positiv utvikling ift sysselsetting og verdiskaping
  • Kursendring ift etablering av ny næringsvirksomhet
  • Regionale /kommuneoverskridende prosjekter, der minst en deltaker er basert og har forretningsadresse i Hol kommune
  • Samarbeidsprosjekter med flere aktører
  • Ny etablering
  • Styrker sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet
  • Medfører økt digitalisering

Andre krav:

- Ved direkte bedriftsstøtte må søker være foretak med organisasjonsnummer.
- Det skal ikke gis direkte sysselsettingsstøtte, som inngår i ordinær driftsøkonomi eller som er rettet mot å opprettholde eksisterende tjenestetilbud.
- Tilskuddet skal ha en utløsende effekt på tiltaket, det vil si at det ikke skal gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort.

Tilskuddets størrelse

Det kan tildeles tilskudd inntil 50 % av kostnadsoverslag. Resterende del av kostnadsoverslaget finansieres av egeninnsats (arbeid), egenkapital og ekstern finansiering.

En ønsker primært å støtte større tiltak. Det skal derfor ikke gis tilskudd for tiltak som maksimalt kan medføre mindre enn kr 100 000 i tilskudd, dvs der kostnadsoverslag er mindre enn kr 200000.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no.

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales inntil 50 % etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Anmodning om del- og sluttutbetaling samt rapportering /innsending av dokumentasjon må skje gjennom opprettet brukerprofil på www.regionalforvaltning.no

Det må leveres prosjektregnskap som er attestert av autorisert regnskapsfører sammen med sluttrapport. Tilskudd utbetales forholdsmessig ift tilsagnets andel av kostnadsoverslag. Jf. statlige retningslinjer godtas ikke annen form for innsending av utbetalingsanmodning /rapportering.

Offentlige opplysninger
Opplysninger som gis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova, med mindre annet er tydelig presisert i søknaden.

Andre regler
Ordninga følger bestemmelsene i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.v. samt midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. I tillegg gjelder alle forskrifter som gjelder mottak av statlig støtte.

Hvordan søke

Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no etter opprettelse av egen bruker. Søk på "Hol" i søkefeltet for å finne riktig ordning.

 Søker må oppgi alle opplysninger som kreves i søknadsskjemaet. Søknader som sendes inn på annen måte avvises. Det oppfordres til å bruke menyknappen Brukerstøtte i øvre del av nevnte nettside.

Ta kontakt med næringsrådgiver Line Ramsvik på e-post line.ramsvik@hol.kommune.no eller telefon 32 09 21 07 / 97 13 23 83 dersom du har spørsmål knyttet til søknaden.

 

Søknadsfrister og saksgang

Søknadsfristene er i 2020 fastsatt til 1. oktober og 1. november. Fristene gjelder til 23:59 oppgitte datoer, uavhengig av helg m.v. Søknader mottatt etter oppgitte frister behandles i påfølgende utlysingsrunder.

Administrasjonen samordner og forbereder innkomne saker snarest etter fastsatte søknadsfrister. Det er formannskapet som gjør avgjør innkomne søknader etter hver søknadsfrist, og fatter vedtak i møter 22. oktober og 19. november. Vedtak sendes ut snarest etter dette.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen