(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Hole kommune

Formål:

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Viken fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter midler til kommunalt næringsfond.

Hole kommune har fått tildelt 900.000 kroner i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet.

  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no

Frist
Frist for å søke om tilskudd er 4. november. Søknader legges frem til behandling i formannskapet 25.11.2020.

Vurdering av søknad
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Mottaker av tilskudd skal rapportere og be om utbetaling av tilskuddet i henhold til rapporteringskrav gjennom portalen regionalforvaltning.no

Tilsagnet kan falle bort helt eller delvis, eller bli krevd tilbakebetalt, dersom mottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å få bekreftelse fra kommunen på dette.

Det skal sendes inn sluttrapport og regnskap for prosjektet.

Kontaktperson
Har du spørsmål, kontakt rådgiver Agnete Linde, e-post: agnete.linde@hole.kommune.no, eller mobil: 915 96 611.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen