(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (Covid-19) - Gran kommune

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 (covid-19) Gran kommune. 

 I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, er kommunene i Innlandet tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Gran kommune er tildelt en ramme på 1 039 075 kroner for 2020.

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Gran. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  4. Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

Hvordan søke støtte?
Søknad om tilskudd skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. 

Det kan søkes fortløpende fra og med publiseringsdato. 
Siste frist for å søke om tilskudd er 31. mars 2021.                                 

Søknader behandles fortløpende, så raskt som praktisk mulig, inntil midlene er brukt opp. 
Fristen kan endres hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut ved utløp av søknadsfristen.   

 Vurdering av søknad
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet  legges til grunn ved tildeling. 

 Rapportering og utbetaling
Tiltaket skal være gjennomført og rapportert per 31. august 2021.
Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. 
Utbetaling av tilskuddet betinger at mottaker har sendt inn sluttrapport med regnskapsvedlegg via portalen. 

Kontaktperson
Gaute Øvrebotten 
seniorrådgiver Kultur og samfunn
Tlf. 97 52 99 08
gaute.ovrebotten@gran.kommune.no

Ta gjerne kontakt med Hadelandshagen AS for råd og vink i utvikling av tiltak/prosjekt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen