(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringstilskot 2020 Covid-19, Alver kommune

Ekstraordinært kommunalt næringstilskot 2020 Covid-19 - Alver kommune

Søknadsfrist: 1. oktober

I samband med statleg Covid-19 krisepakke, har Vestland fylkeskommune tildelt Alver kommune ei tilskotsramme på kr. 2 091 273 som skal delast ut som eit ekstraordinært kommunalt næringsfond.

Formål

Covid 19-utbrotet har gitt utfordringar for næringslivet i mange kommunar. Midlane skal nyttast til bedriftsretta støtte og andre næringsretta tiltak som kan motverke negative konsekvensar av pandemien og stimulere til auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Kven kan søke støtte?

Målgruppa er bedrifter, etablerarar og næringsaktørar. Næringsaktørar blir definert som ein aktør som legg til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kva det kan gis tilskot til?

I vurderinga av søknadene skal det leggjast særleg vekt på:

 

  • Tiltak som fremjar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial
  • Tiltak som motverkar negative konsekvensar av Covid-19-utbrotet
  • Tiltak som kjem raskt i gang

 

Samla tilskot skal som hovudregel ikkje overstiga 50 prosent av kapitalbehovet i prosjektet, og det skal aldri overstiga 75 prosent.

 

Utbetaling av tilskot

Tilskotsmidlane utbetalast etterskotsvis. Tilskotet kan likevel delvis utbetalast inntil 50 % etter kvart som tilskotsmottakaren dokumenterer framdrifta i gjennomføringa av tiltaket. Er det naudamt for at prosjektet skal kome i gang, kan inntil 15 prosent av tilskotet utbetalast ved oppstart av tiltaket.

Anmoding om del- og sluttutbetaling samt rapportering /innsending av dokumentasjon må skje gjennom oppretta brukarprofil på www.regionalforvaltning.no

Det må leverast prosjektrekneskap som er attestert av autorisert regnskapsfører saman med sluttrapport. Tilskot utbetalst forhaldsmessig ift tilsagnets andel av kostnadsoverslag. Jf. Statlege retningslinjer godtas ikkje annan form for innsending av utbetalingsanmodning /rapportering.

Offentlige opplysninger
Opplysninger som gis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlege etter offentlighetslova, med mindre anna er tydeleg presisert i søknaden.

Korleis søkje

Søknad må sendast via www.regionalforvaltning.no etter oppretting av eigen bruker. Søk på "Alver kommune" i søkjefeltet for å finne utlysinga.

Kontaktperson:

Tove Hagenes, hovudprosjektleiar, samfunnsutvikling
E-post: tove.hagenes@alver.kommune.no
Mobil: 958 57 650

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen