(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Utviklingstiltak i nye og etablerte klynger

Tilskuddsordningen er del av de næringsrettede tilskuddsordningene i Agder fylkeskommune, som sammen skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 

Mål for de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

 

Tilskuddsordning for utviklingstiltak i nye og etablerte klynger har som hovedmål å stimulere til at flere innovative næringer søker å organisere seg i sterke klynger og nettverk på Agder, og at de eksisterende klyngene utvikler seg til ledende miljøer for omstilling, nyskaping og innovasjon.

 

For budsjettåret 2021 er det avsatt 1,6 mill. kr til tilskuddsordning/konkurransearena for nye og etablerte klynger.

Fjerde og siste søknadsrunde i år har søknadsfrist 15. oktober. Det er 470.000 kroner igjen til disposisjon i tilskuddsordningen.

 

HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL?

Prosjektarbeid med formål å videreutvikle og stimulere til etablering av klynge/nettverk, eller videreutvikle en etablert klynge eller nettverk til nasjonal eller internasjonal ledende posisjon.

Det er avsatt totalt 9 mill. kr til næringsklynger og klyngeutvikling i Agder i 2021, hvorav 8 mill. kr er udisponert. 20 prosent av disse midlene (totalt 1,6 mill. kr) er avsatt til denne tilskuddsordningen/åpen konkurransearena.

De resterende 80 prosent av midlene avsatt til klyngeutvikling (6,4 mill. kr) fordeles til de etablerte klyngene. NB: Også disse midlene må klyngene søke på, og tilsagn baserer seg på en samlet vurdering av klyngenes innmeldte behov for finansiering til sine satsinger og utviklingsprosjekter innenfor den økonomiske rammen som gjelder. Søker må oppgi i søknadsskjema om prosjektsøknad gjelder midler til konkurransearena (tilskuddsordningen), eller om søknaden gjelder de generelle klyngeutviklingsmidlene. 

 

HVEM KAN SØKE?

Bedrifter (for prosjekter som skal kvalifisere til bedriftsnettverk), klynge- og nettverksorganisasjoner kan søke. 

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

 

HVILKE PROSJEKTER PRIORITERES?

Innenfor tilskuddsordning for utviklingstiltak i nye og etablerte klynger har vi følgende prioritering av søknader i 2021:

 1. prioritet: Prosjekter som har som mål å kvalifisere til nasjonale programmer for bedriftsnettverk (bedriftsnettverksordningen) og klynger (Arena, Arena Pro, Modne klynger).
 2. prioritet: Prosjekter som bidrar tilregional nyskaping og innovasjon gjennom nye former for klynge-til-klyngesamarbeid.
 3. prioritet: Prosjekter somstyrker klyngenes innsatsområder der Agder har komparative fortrinn. Satsinger knyttet til batteriteknologi, havvind/offshore og blå og grønn vekst er satsingsområder som vil bli særlig prioritert p.t.

Vurdering av prosjekter under tilskuddsordningen foregår i dialog med Innovasjon Norge Agder.

 

SØKNADSFRISTER:

 Tilskuddsordningen har fire årlige søknadsfrister i 2021. 

 • 1. mars  (vedtak senest 25.03.2021)
 • 15. april  (vedtak senest 20.05.2021)
 • 1. september (vedtak senest 30.09.2021)
 • 15. oktober (vedtak senest 18.11.2021)

 

VILKÅR FOR STØTTE

Alle søkere må gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før de søker.

Vi ber deg også gjøre deg kjent med utbetalingsvilkårene som gjelder dersom din søknad får tilsagn om tilskudd. Disse finner du i vedlegget til retningslinjene (side 8-9).

Blant de generelle føringene og vilkårene er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling
 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.

 

KONTAKTER:

Benny André Johansen, rådgiver
E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no / Telefon: 901 51 372

Torleiv Momrak, rådgiver
E-post: torleiv.olavson.momrak@agderfk.no / Telefon: 992 55 597

Linn Therese Andersen Bjugan, rådgiver
E-post: linn.therese.andersen.bjugan@agderfk.no / Telefon: 476 71 000

Berit Stray Egeli, rådgiver
E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no / Telefon: 481 04 496

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen