(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Utviklingstiltak i klynger og bedriftsnettverk

Agder fylkeskommune utlyser 11,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk i Agder i 2024.

Rammen kan fordeles til satsinger og tiltak i regi av etablerte klynger og bedriftsnettverk på Agder.

Søknadsfrist er 12. februar 2024. Den endelige fordelingen vedtas i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 14. mars 2023.

 

Mål med tilskuddsmidlene

Tilskuddsmidlene skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår

med følgende delmål:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser

Et overordnet mål for tilskuddsmidler for utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk er å stimulere til at flere innovative næringer søker å organisere seg i sterke klynger og nettverk på Agder, og at de eksisterende klyngene utvikler seg til ledende miljøer for omstilling, nyskaping og innovasjon.

 

Hva kan det gis tilskudd til?

Det gis tilskudd til prosjektarbeid i 2024 med formål å videreutvikle en etablert klynge eller nettverk for å bidra til økt måloppnåelse i Regionplan Agder 2030.

Det gis ikke tilskudd til drift og fysiske investeringer. Se også mer utfyllende beskrivelse under avsnittet "Vilkår for støtte", under.

 

Hvem kan søke?

Tilskuddsmidler kan gå til etablerte klynger og bedriftsnettverk i Agder (ikke næringsforeninger).

 

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har én søknadsfrist i 2024: 12. februar 2024.

Den endelige fordelingen av midler vedtas i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 14. mars 2024.

 

Hvordan søke?

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Det forutsettes at søker selv avklarer at omsøkte tilskuddsmidler er i tråd med statsstøtteregelverket i EØS, evt. hvilken hjemmel en støtte vil gå under (bagatellmessig støtte, klyngeunntaket etc). Søker må vurdere og besvare dette eksplisitt i søknadsskjemaet. Søknader som ikke omhandler dette, blir returnert.

 

Vilkår for støtte

Alle søkere må gjøre seg kjent med vedtatte retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før de søker.

Vi ber deg også gjøre deg kjent med utbetalingsvilkårene som gjelder dersom din søknad får tilsagn om tilskudd. Disse finner du i vedlegget til retningslinjene (side 8-9).

 

 Blant de generelle føringene og vilkårene for tilskudd er:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.

 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling

 • Maksimal offentlig støtteinnsats i prosjektene er normalt 50 prosent.

 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.

 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.

 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.

 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges.

 

Kontakt:

Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Avdeling for virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen