(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og komptanseheving i landbruket (RK)

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midlene)

Aktiv jobbing med rekruttering, kompetansebygging og med omdømmet til næringen er avgjørende for å styrke verdiskapingen i landbruket. Nå kan du søke om midler til rekruttering og kompetanse i landbruket i Rogaland. 

Økonomisk ramme og prosjektvarighet

·       Ramme: 1,12 mill. kr

·       Maks søknadsbeløp: kr 100 000

·       Støttegrad: inntil 50% av godkjente prosjektkostnader

·       Egeninnsats: Minimum 50% av godkjente prosjektkostnader. Timerate beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks kr 800 per time.

·       Prosjektvarighet: inntil 1 år

Søknadsfrist: Løpende til alle midlene er tildelt

Hvem kan søke?

·     kommuner

·     faglag, frivillige lag og organisasjoner i landbruket

  • regnskapslag

·     næringshager og inkubatorer i Sivas programmer

·     landbruksrådgivning

·     naturbruksskoler

·     forskningsinstitusjoner

·     andre samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket 

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

For tilskudd som blir vurdert til å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS avtalen artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold til det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

Hva kan det søkes om støtte til?

·       Tiltak som bidrar til omdømmebygging.

·       Synliggjøring av landbruket som karrierevei for ungdom, og økt rekruttering til naturbruk på videregående nivå.

·       Tilrettelegging for etter- og videreutdanning i landbruket.

·       Møtearenaer, fagdager, kurs og studieturer.

·       Tiltak som bidrar til at landbruket er en attraktiv næring for begge kjønn. 

Føringer for midlene

 Føringer for bruken av midlene er utarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge, Statsforvalteren og landbruket sine organisasjoner. Føringene er forankret i regionalt næringsprogram som er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland (2019–2022). Regionalt næringsprogram er igjen forankret i fylkeskommunens regionalplan for landbruk og strategi for bioøkonomi

Vilkår

·     Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten tilskudd fra fylkeskommunen, eller at det ikke blir gjennomført i ønsket omfang 

·     Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.

·     Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i årsregnskapet til søker og revideres etter gjeldende regler som en del av dette. 

·     Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt. 

·     Ved omtale av prosjekt/tiltak og resultat forventer fylkeskommunen at fylkeskommunen blir nevnt. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned fra  https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/presse-og-media/grafisk-profil-og-logo/

  

Hvordan søke?

Søknaden registreres og leveres i www.regionalforvaltning.no i støtteordningen Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midlene).

Ta kontakt med Torhild Haugen, e-post: torhild.haugen@rogfk.no /mobil: 997 12 309 om det trengs hjelp med søknadsportalen.

  Saksbehandling

Tildeling av støtte skjer ved administrativ saksbehandling i fylkeskommunen Det rapporteres om bruk av midlene i regionalforvaltning.

TA KONTAKT MED:

Heidi Skifjell

Fagkoordinator

E-post: heidi.skifjell@rogfk.no   Mobil: 975 02 974

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen