(Du er ikke pålogget) 
 

Alta kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning

 

Formannskapet i Alta bevilget i møte 12.03.21 kr 900.000.- til etablering av kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

MÅL

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også gjelde for bedrifter som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Støtten skal kompensere faste kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning

 

HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen som opplever vesentlige omsetningsfall på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad sett i forhold til den lokale situasjonen.

 

KRITERIER

Det kan søkes om tilskudd til dekning av faste kostnader for perioden 01.01.21 – 28.02.21.          

Maks støttesats settes til 50% av kostnaden. En forutsetning er at bedriften har hatt et inntektstap på minimum 30 %.

 

HVA KAN STØTTES

Alle faste dokumenterbare kostnader jfr § 3-2 i Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020.

Link til forskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-21-3085

 

KRAV TIL DOKUMENTASJON

Før utbetaling av eventuelt tilsagn om støtte, kreves det dokumentasjon fra revisor eller autorisert regnskapsfører for:

·         Tap av omsetning i perioden 01.01 – 28.02.01 målt i forhold til omsetning i samme periode i 2020.

·         Dokumentasjon for bokførte faste kostnader for perioden 01.01. – 28.02.2021.

 

TILSKUDD

Innvilget beløp gis som generell likviditetsstøtte i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte.

 

 

VILKÅR

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

FORVALTNING AV ORDNINGEN

Næringsavdelingen ivaretar det praktiske rundt utlysning og tildeling av tilskudd. Søknadsfrist settes til 01.05.21. Søknad om tilskudd sendes Alta kommune gjennom www.regionalforvaltning.no under støtteordning Kommunal kompensasjonsordning.

 

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen settes til 01.05.21.

 

KLAGE

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang til å påklage et vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. Klagen skal framsettes skriftlig og må være begrunnet. Klagen framsettes til det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for avgjørelse.

 

KONTAKT

Har du spørsmål tilknyttet ordninger, ta kontakt med:

Rådgiver næring: Dag Arne Johannessen på tlf  900 35 712 eller mail dajo@alta.kommune.no

Næringssjef Jørgen Kristoffersen på tlf 997 94 344 eller mail jokr@alta.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen