(Du er ikke pålogget) 
 

COVID-kompensasjonsordning lokale virksomheter - Åsnes kommune

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Kommunene har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Tildelingskriterier

 • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
 • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene
 • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke.
 • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

 

Søknadsfrist 18.4.2021

 • Den som oppfyller kriteriene kan søke direkte i regionalforvaltning.no innen 18.4.2021.
 • Du kan kun søke midler i den kommunen hvor selskapet er registrert.
 • Det må opplyses hvor mange ansatte som er i virksomheten.
 • Det må beskrives hvilket tap bedriften har hatt og hva det består i.
 • Du må legge ved årsregnskap for de siste to-tre årene eller næringsoppgave, samt skatteattest (eller godkjent avtale med skatteetaten).
 • Virksomheten blir vurdert ihht. positive regnskapsresultater de siste årene.
 • Tildelte midler utbetales i sin helhet til kontonummer oppgitt i søknadsskjema.
 • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger som følge av korona pandemien.
 • Det skal opplyses om selskapet har mottatt bagatellmessig støtte, fra hvem og hvor mye for de to siste og inneværende regnskapsår.
 • Kommunen vil behandle søknaden, og søker får beskjed om vedtak så raskt som mulig.

Rammen for ordningen er tilskuddet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på kr 909 140 (oppdatert 15.4.2021)  og tildeling av tilskudd skjer innenfor dette beløpet.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen