(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i Vindafjord - ny tildeling

Andre runde (mai 2021):  Kommunal kompensasjonsordning for verksemder som er spesielt råka av covid-19

Vindafjord kommune har på ny blitt tildelt midlar til kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. I tillegg til tildelt og fordelt 797.935 kroner er det nå tildelt nye 335 000 som særleg skal avhjelpe situasjonen i mars og april for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Denne gang gjeld det særleg verksemder innan overnatting og servering.

  • Støtte som kompenserer lokale verksemder sine kostnadar eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Støtte til verksemder innanfor overnatting, reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringar, og andre verksemder som av ulike grunnar fell utanfor generelle kompensasjonsordningar.

Kommunane har stor fridom til å tilpasse kva slags verksemd dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Målgruppa er lokale  små- og mellomstore verksemder med forretningsadresse i Vindafjord kommune. 

Søknaden må dokumentere tap som følgje av smitterverntiltak og nedstenging.

Innsending av søknadar
Søknad sendast elektronisk gjennom portalen regionalforvaltning. Dei bedriftene som søkte sist blir automatisk med i vurderinga for nye midlar, men kan også gå inn å redigere sine søknadar om ønskjeleg. Andre aktuelle bedrifter søker gjennom denne portalen.

Vurdering av søknadar
Søknadane vil bli behandla administrativt kort tid etter søknadsfrist og utbetalt på kontonummer som er oppgitt i søknaden. 

For ytterlegare informasjon, sjå: https://www.regjeringen.no/contentassets/a80b8513fa3948e586b61a13a49d81ae/veileder-for-kommuner-som-onsker-a-bruke-den-nasjonalt-notifiserte-ordningen-for-kommunal-kompensasjonsrodning-til-lokale-virksomheter.pdf

Søknadsfrist

21/5-2021 

Anna informasjon

  • Opplysningar som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlege etter offentleglova.
  • Ordninga følgjer reglar i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske verkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Kontaktperson
For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med førstelinjetenesta vår, Medvind24 næringshage på post@medvind24.no eller på tlf 45 86 55 08.

Kontaktperson i kommunen er Anne Sofie Sandvik, kommunalsjef for samfunnsutvikling. Tlf.: 93 64 60 43 eller anne.sofie.sandvik@vindafjord.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen