(Du er ikke pålogget) 
 

Øyer kommune - Kommunal Covid-19 kompensasjonsordning 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

RETNINGSLINJER FOR COVID-19 NÆRINGSFOND DEL 4 I ØYER KOMMUNE

Øyer kommune har i august 2021 fått tildelt kr. 675.000,- i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19.

Bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i tildeling av tilskudd, basert på følgende Hovedbransje NACE-koder:

 •  49392   Turbiltransport
 • 55101   Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
 •  56101   Drift av restauranter og kafeer
 • 56301   Drift av puber
 •  82300   Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
 •  77210   Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
 •  55202   Drift av ferieleiligheter
 •  55300   Drift av campingplasser og turisthytter
 •  79901   Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
 •  79902   Guider og reiseledere
 •  79903   Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
 •  85510   Undervisning innen idrett og rekreasjon
 •  93291   Opplevelsesaktiviteter
 • 41000 - Oppføring av bygninger
 • 42000 - Anleggsvirksomhet
 • 43000 - Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Følgende prioriteres

 • Virksomheter som ikke har nådd opp til de statlige ordningene
 • Virksomheter som har hatt stor omsetningssvikt under pandemien
 • Virksomheter som har negativt driftsresultat på grunn av store svingninger i råvarepriser
 • Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer kommune
 • Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye

Virksomheten må ha forretningsadresse i Øyer kommune.

Maksimalt tilskudd:

Det kan maksimalt ytes et tilskudd på kr. 100.000,-pr. virksomhet.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de som har et reelt behov. Behovet skal dokumenters i søknaden og midlene tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetales.

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales når søknad er godkjent, tilskudd er innvilget og nødvendig dokumentasjon mottatt.

Tidsfrister

Søknadsfrister er 31. oktober 2021

Søknadene behandles i formannskapet den 12. november 2021

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Søknad skal inneholde følgende vedlegg:

 • Resultatregnskap og balanse for 2020
 • Resultatregnskap og balanse pr. 30. juni 2021
 • Likviditetsprognose
 • Oversikt over mottatt tilskudd fra Kompenasjonsordningen og andre kommunale eller statlige tilskudd mottatt siste 3 år.

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. Eventuell overskrides kan medføre krav om tilbakebetaling.


Øyer kommune, den 1. oktober 2021

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen