(Du er ikke pålogget) 
 

Øvre Eiker kommune - Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Utbruddet av Covid-19 har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Øvre Eiker kommune lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av utbruddet av covid-19.

Denne støtteordningen er en del av Kommunal og næringsdepartementets kap.553, post 68 kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Hva kan søkes kompensert?

 

Tildeling skal bidra til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter:

  • Kompensasjon for dokumenterte økte utgifter til smittevern med en øvre beløpsgrense på kr.100.000,- per bedrift.
  • Kompensasjon for faste kostnader kan dekkes med inntil kr.100.000,- per bedrift.
  • Kompensasjon for dokumentert bortfall av omsetning innen underholdnings- og kultursektoren kan dekkes med inntil kr.200.000,- per bedrift.

I alle tilfeller må bedriften kunne dokumentere omsetningssvikt som følge av pandemien.

 

Følgende bransjer prioriteres:

  • Handels- og servicevirksomhet
  • Reiselivsvirksomheter, herunder hoteller og andre overnattingssteder
  • Treningssentre
  • Kulturinstitusjoner
  • Serverings- og skjenkesteder
  • Lokale mediebedrifter
  • Små og mellomstore bedrifter der hoveddelen av driften er lokalisert i Øvre Eiker kommune prioriteres.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no. Søker må etablere en bruker på nettstedet.

 

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil EUR 200.000,- i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på 3 regnskapsår. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette, og vi gjør oppmerksom på at søker - om så ikke er tilfelle – kan få krav om å tilbakebetale støtten. Kommunen er således ikke kontrollmyndighet på dette. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn EUR 200 000,- i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin revisor om nødvendig. 

 

Søknadsfrister

Søknadsfrist er 25.april 2021.

 

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp som vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

 

Kontaktperson

Morten Lauvbu, Kommunalsjef Øvre Eiker kommune, morten.lauvbu@ovre-eiker.kommune.no, tlf: 90755810

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen