(Du er ikke pålogget) 
 

Balsfjord kommune - Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning til Lokale virksomheter


Balsfjord
kommune har i tre runder fått tildelt statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.  

 Det lyses nå ut tilskuddsmidler del 3; kr 539 000,-. 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Støtte kan gis til lokal virksomheter som har hatt inntekts- og omsetningstap på grunn av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og til lokale virksomheter som har mistet kunder på grunn av reiserestriksjoner og karantenebestemmelser.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter og lag/foreninger med forretningsadresse i Balsfjord. De som ikke har søkt ordningen tidligere oppfordres til å søke.

Det kan gis støtte for inntil 50% av dokumentert tap og inntil kr 200 000,-.

Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, samt om de er omfattet av tidligere kompensasjonsordninger. (Samlede kompensasjoner må ikke overstige 200 euro til et foretak i en periode på 3 år).

Det må dokumenteres sammenheng mellom inntektstap og bortfall av kostnader (netto resultat). Som kostnader regnes også løpende kapitalkostnader (renter/avdrag, forsikringer, strøm, lisenser, osv). Det betyr at kompensasjon kan gis til å dekke deler av kostnadene i virksomheten som påløper uavhengig av aktiviteten.    

  • Dokumentasjon i form av regnskapstall fra perioden det søkes for sammenlignet med tilsvarende periode i et normalår (2019)
  • Dokumentasjon i form av kanselleringer

Søknadsfrist er 1. oktober 2021

Vurdering av søknader:

Formannskapet i Balsfjord kommune behandler de innkomne søknadene i formannskapsmøte 14.oktober etter innstilling fra administrasjonen.

For ytterligere informasjon, se her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trapper-opp-krisehandteringen-for-naringslivet/id2864085/

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Lillian Pedersen
epost: lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no

Tlf 975 97 570
Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen