(Du er ikke pålogget) 
 

Lesja kommune, kompensasjonsordning til lokale virksomheter Covid19

Utlysning - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Basert på folketall og registrert arbeidsledighet har Lesja kommune fått tilført kr. 500.000 til ny tilskuddsordning. Av dette er ca 400.000 utdelt. Vi ønsker at gjenstående beløp også kan nyttes og åpner for søknader fra aktører som ikke fikk støtte ved forrige tildeling.

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-ordningene.

Krav til bruk av midlene

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Det kan gis støtte til fellestiltak ovenfor berørte bransjer.

Støtten gjelder for omsetningssvikt eller merkostnader i 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt eller merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak eller nedstengning for månedene januar, februar, mars, april 2021.

Prioriteringer utenom fellestiltak

  1. Levedyktige virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og som har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Andre virksomheter som er hardt rammet og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.

Statsstøtteregelverk/annen støtte relatert til Covid 19.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte. Tilskuddsmottaker må oppgi:

a) Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og hvor mye.

b) Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for årene 2019, 2020, 2021. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårs-perioden.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Virksomheten må ha eget organisasjonsnummer. 

Søknadsskjema

Søknad skal sendes via regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

27.09.2021.

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Kortfattet søknad med bakgrunnen for søknaden (forhold som har ført til tap eller merkostnader).
  • Godkjent årsregnskap 2019 og 2020 (sammenstilling).
  • Dokumentasjon på inntektsbortfall/merkostnader 01.01.2021 – 30.04.2021. Regnskap jan-april 2021, godkjent av regnskapsfører (hvis ikke endelig regnskap for april foreligger, legg ved et foreløpig regnskap)

Spørsmål om søknad kan rettes til

Sjef samfunnsutvikling Rigmor Bøe, tlf. 90403758, rigmor.boe@lesja.kommune.no

Behandling av søknader

Søknadene behandles av Formannskapet i Lesja kommune. Målet er at søknadene skal være behandlet i løpet av oktober 2021. Støttemottakere får beløpet utbetalt etter anmodning om det.  Avkortinger av omsøkt beløp kan bli aktuelt ved mange søknader.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen