(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsmidler 2021 Snåsa

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Snåsa som er rammet av Covid-19

Snåsa kommune utlyser kommunal kompensasjonsordning til
virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19

Kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Snåsa
Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Snåsa kommune er tildelt 250 000 og midlene skal nyttes innen 1.9.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD.

Søknadsfrist er 03. mai 2021

Søknadsskjema
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50), der du må opprette en bruker for å logge inn. Her er lenke til de ulike støtteordningene – se etter overskriften «Kommunal kompensasjonsordning Snåsa»

Er det spørsmål knyttet til søknadsskjema eller kriteriene, ta kontakt med Steinkjer Næringsselskap.

Saksbehandling – søknaden blir saksbehandlet av Steinkjer Næringsselskap AS og vedtatt av Snåsa Kommune.  Når alle søknader er mottatt vil det bli en felles vurdering og saksbehandling. 

 Kriterier:

 1. Dette er en kompensasjonsordning for virksomheter i Snåsa Kommune som er rammet av Covid-19 (uavhengig av organisasjonsform, med registrert aktivitet i Snåsa kommune).
 2. Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas.
 3. Følgende kan kompenseres: kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning knyttet til Covid-19, som
 • Smittevernutstyr
 • Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
 • Støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning
 1. Virksomheter som ikke mottok tilskudd fra forrige runde med kommunale Covid-19 midler og som ikke har fått midler fra nasjonale kompensasjonsordninger, skal som hovedregel prioriteres.
 2. Virksomheter som kan vise til at man er ekstraordinært rammet av koronasituasjonen skal prioriteres
 3. For at flere skal få tilgang til midler, så anbefales en øvre maksimal tilskudds grense på kr. 50.000,-
 4. Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke.

Ev. støtte fra andre Covid-19 ordninger skal oppgis i søknadsskjemaet.

Vedlegg som må vedlegges søknaden:

 • Regnskap for 2019 og 2020 med kommentarer knyttet til smittevernutstyr og inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon som viser økte utgifter eller inntektstap.
 • Hvis det søkes om støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning må det legges ved en beskrivelse av aktivitet/tiltak, sammen med et kostnadsoverslag, gjerne med vedlagt tilbud/faktiske kostnader.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen