(Du er ikke pålogget) 
 

Tromsø kommune - Kommunalt næringsfond 2021 - Kompensasjon til lokale virksomheter

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget tilskudd på 7 084 537 kroner til Tromsø kommune over kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 45/12 under møte 06.04.21, at 4 800 000 kroner av midlene skal utlyses som driftsstøtte til særlig berørte næringer.

Støtteordning: Kompensasjon til lokale virksomheter som er hardt rammet av smitteverntiltak

Dersom din virksomhet driver innen servering-, reiseliv-, kulturbasert næring eller har betydelig omsetning som leverandør til disse næringene, kan du nå søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at 4 800 000 kroner skal disponeres til denne støtteordningen, hvor virksomheter kan søke om en flat engangsstøtte på 80 000 kroner. Tildeling av midlene skjer etter først-til-mølla prinsippet, og støtte tildeles de 60 første berettigede virksomheter som søker. Les mer om bakgrunnen for ordningen her.

Vurdering

For å være berettiget støtte fra denne ordningen må søknader tilfredsstille følgende 8 tildelingskriterier:

  1. Midlene fra denne ordningen skal prioriteres til bedrifter fra servering, reiseliv, kultur, samt aktører med betydelige leveranser til disse næringene.
  2. Støtten skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og avdrag og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde fortsatt drift.
  3. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Støtten vil bli behovsprøvd.
  4. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
  5. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk.
  6. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 millioner kroner for 2019, og vise til en økonomisk situasjon som tilsier grei overlevingsevne.
  7. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker som manglende skatt- eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
  8. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil ikke ta mer enn 15 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon:

  1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten
  2. Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller de 8 tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette.

Saksbehandling

Ettersom støttebeløp er under 100 000 kroner, vil alle søknadene til denne ordningen behandles av administrasjonen. Søknadsbehandlingen og eventuell utbetaling skjer fortløpende så lenge det fortsatt er midler tilgjengelig.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Regelverk for bagatellmessig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200 000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med Haakon Worum.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen