(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensaker kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

UTLYSNING: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, Ullensaker kommune

Ullensaker kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Vi prioriterer bedrifter som har vært nedstengt eller lider store tap grunnet smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en «kommunal ventilordning», dvs. gi støtte til bedrifter som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene.   

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

 

Hvem kan søke om støtte?

  1. Bedrifter som har hatt merkostnader i forbindelse med smitteverntiltak, kan få tilskudd som kan dekke hele eller deler av disse utgiftene. Eksempler på utgifter: ekstra renhold, smittevernsutstyr, ombygging, ekstra vakthold m.m. (legg ved kvitteringer og ev. utskrift fra regnskap)
  2. Bedrifter som har holdt lukket/stengt i én eller flere perioder i november 2020 til og med februar 2021, kan få inntil 80 % refusjon av vedlikeholdsutgifter i samme periode.(legg ved kvitteringer og ev. utskrift fra regnskap)
  3. Bedrifter som ikke har mottatt midler fra den statlige kompensasjonsordningen, på grunn av manglende omsetning i referanseperiodene, kan få refusjon etter samme utregningsmetode som den statlige kompensasjonsordningen. Bedrifter som av ulike årsaker hadde redusert drift i referanseperioden, kan bruke et gjennomsnitt av omsetningen siste tre år som referansegrunnlag. (se obligatorisk vedlegg 1)
  4. Bedrifter i en oppstartsfase (etablert i kommunen iløpet av siste tre år) kan få 30 % kompensasjon for tapte salgsinntekter. Dette kriteriet vil omfatte tapte avtaleinntekter, eksempelvis i form av inngåtte avtaler som ikke ble gjennomført. Det må argumenteres for at disse tapte salgsinntektene ikke inngår i omsetningsfallet i beregning av støtte fra den nasjonale kompensasjonsordningen. (se obligatorisk vedlegg 2)

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 400 000 kr og minimumstilsagn er 20 000 kr

Det kan etter søknad og samme kriterier også innvilges tilskudd til kultur og frivillige organisasjoner (som har lønnsutgifter). 

 Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Dersom ikke annet er avtalt, vil pengene bli utbetalt som bagatellmessig støtte.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen