(Du er ikke pålogget) 
 

Kåfjord kommune - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal og moderniseringsdepartementet har tildelt Kåfjord kommune, i to omganger, totalt kr. 500.000 til en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Målet med kompensasjonsordningen er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021. Ordningen skal spesielt hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hvem kan søke?

Alle næringsvirksomheter i Kåfjord kommune og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning.

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Søker skal gi en kortfattet redegjørelse på hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som eventuelt er gjort.
  • Søker må vise til om de har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger som er gitt som følge av Covid-19.
  • Søker må vise til fall i omsetning sammenliknet med tilsvarende perioder tidligere. Det må foreligge dokumentasjonen med erklæring fra revisor/regnskapsfører. 
  • Det må opplyses i søknaden om selskapet har mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.
  • Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperioden.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

For ytterligere informasjon se: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen