(Du er ikke pålogget) 
 

Strand kommune - ny kompensasjonsordning mai 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter med forretningsadresse i Strand kommune som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Foretak uten ansatte kan ikke søke om tilskudd. Strand kommune har fått tildelt kr 554 000. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Formålet med ordninga - Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor den generelle kompensasjonsordninga. Støtten er i hovedsak tenkt nytta til virksomheter innenfor reiseliv, arrangements- og serveringsbransjene og til de som tilbyr aktiviteter til reiselivet. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene kan også søke.

Støtteform - Tildelinga blir gitt i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordninga blir gitt i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler

Krav til søknad

  • Organisasjonsnummer
  • Antall ansatte og antall årsverk i bedriften (legges ved i et vedlegg sammen med informasjon om hvorfor virksomheten har falt helt eller delvis utenfor den generelle kompensasjonsordninga. I tillegg ønsker vi også noen setninger om svikt i omsetning eller tap som følge av økte kostnader)
  • Kontonummer til virksomheten som eventuelle tildeling ønskes overført til
  • Dersom dere har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Virksomheten kan ikke ha mottatt over 200 tusen euro over de siste tre årene
  • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling

Eksempler på kostnader det kan søkes kompensasjon for (ikke uttømmende): Uunngåelige faste kostnader som følge av restriksjoner og nedstenging: leie av lokaler, lys, varme, renovasjon, vann, avløp, renhold m.v., leie av maskiner, inventar, transportmidler, fremmedtjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning o.l.), elektronisk kommunikasjon, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter, forsikringspremie, samt netto renteutgifter, kostnader til permitteringer som følge av pålagt nedstengning, merkostnader som følge av smitteverntiltak, tap som følge av destruering av varebeholdning grunnet holdbarhetsdato og andre kostnader. Det kan ikke søkes midler til investeringer, driftsutstyr og driftsmaterialer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien). Ei heller til regninger forfalt før 31.12.2020.

Kommunene har stor frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes avhengig av den lokale situasjonen

Søknadsfrist 7.mai 2021 kl 12:00. Søknader sendes elektronisk i www.regionalforvaltning.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen