(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Bærekraftig blå næring i Agder

Tilskuddsordningen er del av de næringsrettede tilskuddsordningene i Agder fylkeskommune, som sammen skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030:

Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Mål for de næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordningene er:

 • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert.
 • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.
 • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor.
 • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.

Tilskuddsordning for Bærekraftig blå næring har som hovedmål å bidra til etablering og videreutvikling av en bærekraftig fiskeri- og akvakulturnæring.

For budsjettåret 2021 er det avsatt 1,7 mill. kr til tilskuddsordningen.

 

HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL?

Det gis tilskudd til bærekraftige innovasjons- og utviklingsprosjekter i næringslivet i Agder innen fiskeri og akvakultur.

Ordningen ønsker å stimulere til tettere samarbeid mellom høyere utdanning og forskning og næringen i Agder.

Maksimalt støttebeløp er 300 000 kroner, og støttebeløpet kan ikke utgjøre mer enn 75% av totalkostnadene.

 

HVEM KAN SØKE?

Private virksomheter lokalisert i Agder kan søke.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

 

HVILKE PROSJEKTER PRIORITERES?

Innenfor tilskuddsordning bærekraftig blå næring har vi følgende prioritering av søknader i 2021:

 1. Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye arter innen akvakultur, fiskeri eller videreforedling av sjømat.
 2. Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye driftsformer.
 3. Prosjekter som bidrar til videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Det gjøres oppmerksom på at samarbeid med Senter for kystsoneøkologi (CCR) ved Universitetet i Agder i form av masterstudent, eller samarbeid med andre forskningsinstitutt vil gi særlig fortrinn.

Prosjektleder i Blått kompetansesenter sør vurderer søknadene sammen med administrasjonen i Agder fylkeskommune, før tildeling av tilskuddsmidler vedtas av styringsgruppen for Blått Kompetansesenter Sør.

 

SØKNADSFRISTER:

 Tilskuddsordningen har to årlige søknadsfrister i 2021.

 • 1. september (vedtak senest 30.09.2021)
 • 15. oktober (vedtak senest 18.11.2021)

 

VILKÅR FOR STØTTE

 Generelle føringer og vilkår:

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
 • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
 • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Vi ber deg gjøre deg kjent med gjeldende retningslinjer og utbetalingsvilkår for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før du søker (retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger).

 

KONTAKTER:

Morten Mattingsdal, prosjektleder Blått kompetansesenter sør
E-post: morten.mattingsdal@uia.no / Telefon: 906 50 846

Berit Weiby Gregersen, rådgiver
E-post: berit.weiby.gregersen@agderfk.no / Telefon: 992 67 138

 

Ved spørsmål angående www.regionalforvaltning.no:

Benny André Johansen, rådgiver
E-post: benny.andre.johansen@agderfk.no / Telefon: 901 51 372

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen