(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Horten kommune august 2021

Utlysning kommunal kompensasjonsordning mai 2021

Bakgrunn for utlysningen
Horten kommune lyser med dette ut støttemidler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet.

 Denne støtteordningen er en del av Kommunal- og næringsdepartementets kap. 553, post 68 kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke?

 • Fysiske butikker (detaljhandel) som selger direkte til forbruker
 • Serveringsvirksomheter (kafeer, restauranter, barer, puber, catering)
 • Treningssentre
 • Overnattingssteder
 • Private transportvirksomheter

Støtteordningen gjelder kun for virksomheter som pga Covid-19 pandemien har hatt et regnskapsmessig underskudd i 1. halvår 2021.

Ordningen begrenses til små og mellomstore bedrifter (NHO sin definisjon 1-100 ansatte).

Virksomheten må være etablert før 1.1.2021 for å kunne søke.

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i Horten kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.

Skatteattest skal vedlegges søknaden og støtte tildeles ikke til virksomheter som anses ikke å være solvente. Virksomheter som har en utestående gjeld til offentlige kreditorer på kr 100.000 eller mer skal legge frem en godkjent nedbetalingsplan for å være aktuell søker.

Det er ikke tillatt å gi støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. Dette kravet gjelder ikke for foretak med færre enn 50 ansatte og som har mindre enn 10 mill. Euro i omsetning eller mindre enn 10 mill. Euro i balanseregnskapet.

Det skal ikke foreligge noen konkursbegjæring mot bedriften på verken tildelingstidspunktet, eller utbetalingstidspunktet.

Kriterier for beregning av støttebeløp

 • Totalrammen på kr 2.939.000 fordeles prosentvis mellom godkjente søkere ut i fra regnskapsmessig underskudd i 1. halvår 2021
 • Underskuddet skal være på minimum kr. 50.000
 • Minimum og maksimum støttebeløp er henholdsvis kr 10.000 og kr 200.000. Ved få søkere kan det være aktuelt å utbetale støtte utover kr. 200.000
 • Ved stor søkemengde vil søkere som ikke tidligere har mottatt kommunal støtte, kunne bli prioritert
 • Det forutsettes at tidligere mottatt støtte i 2021 er regnskapsført som inntekt slik at det ikke kommer til ytterligere fratrekk i grunnlaget
 • Eventuelle forfalte krav mot Horten kommune motregnes før eventuell reststøtte tildeles
 • Utbetalt støtte skal benyttes til å styrke driften av virksomheten i Horten kommune
 • Virksomheter som mottar støtte skal levere en rapport fra regnskapsfører eller revisor som viser hva støtten er benyttet til

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).

Det gjøres oppmerksom på at offentlige tilskudd vil normalt sett være skattepliktige, men for mer info vennligst ta kontakt med din egen regnskapsfører og eventuelt Skatteetaten.

 Søknad

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.

Frist for innsending av søknader om støtte er 22. august 2021.


Etter vedtak om tildeling eller avslag på støtte, er det en klagefrist på 3 uker.

Horten kommune forbeholder seg retten til å forlenge søknadsprosessen ved for få innkomne søknader.

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef Karl Jørgen Tofte
E-post: Karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no
Telefon: 97 58 58 64

Rapportering
Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en revisor- eller regnskapsfører godkjent rapport til Horten kommune om hvordan midlene er anvendt.

Utbetalt støtte som ikke er benyttet iht. tildelingskriteriene nevnt ovenfor, kan bli krevd tilbakebetalt.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen