(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensaker kommune Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (Tredje utlysning)

UTLYSNING: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Ullensaker kommune ønsker å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er hardt rammet av lokale, regionale eller nasjonale smittevernstiltak.

Vi prioriterer særlig hardt rammende bedrifter. Ordningen er en «kommunal ventilordning», dvs. vi gir støtte til bedrifter som har helt eller delvis har falt utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene.    

Formålet med ordningen er å bidra til å bevare arbeidsplasser.

 

Hva kan kompenseres? Kriterier for å få tildelt støtte:

1) Kostnader bedriften har hatt til smittevernstiltak  - innkjøp av tjenester (gjelder kostnader gjennom hele pandemien)

  F.eks. ekstra renhold, ekstra vakthold 

2)  Kostnader bedriften har hatt til smittevernstiltak - Innkjøp av produkter og utstyr(gjelder kostnader gjennom hele pandemien)

  F.eks. smittevernsutstyr, ombygging

3) Kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningsfall og som har helt eller delvis falt utenfor  den statlige        kompensasjonsordningen (gjelder kun mai og juni 2021)

F.eks. Bedrifter som på grunn av manglende omsetning i referanseperiodene, underskudd i 2019 e.l Bedriftene kan få inntil 70 prosent i refusjon for faste (uunngåelige) kostnader. Bedrifter som av ulike årsaker hadde redusert drift i referanseperioden, kan bruke et gjennomsnitt av omsetningen siste tre år som referansegrunnlag

4) Oppstartsbedrifter som har mistet dokumenterbar omsetning. (gjelder tap gjennom hele pandemien)

  F.eks. Oppstartsbedrifter som har mistet inngåtte kontrakter. Det må dokumenteres på egnet måte at kontrakten er mistet grunnet Koronapandemien

(Gjelder tap gjennom hele pandemien, som ikke er kompensert tidligere) 

 

5) Driftstilskudd: Gis til bedrifter som "har falt mellom alle stoler". dvs. at bedriften er blitt tildelt ingenting eller et særdeles beskjedent beløp fra de offentlige krise- og kompensasjonsordningene sett opp imot hva virksomheten har hatt i tap.

F.eks. Bedrifter som har måttet holde åpent/vært i drift, og dermed har hatt store lønnsutgifter gjennom pandemien, samtidig som bedriften har hatt store omsetningsfall.

(Gjelder kostnader gjennom hele pandemien.)

6) Rentekostnader på utsettelse av innbetaling av skatter og utgifter. Forsinkelsesrenter på utsatt innbetaling av offentlige skatter og avgifter kan kompenseres. Bruk oppsett og underskrift fra regnskapsfører. (Gjelder kostnader gjennom hele pandemien.)

 

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 500 000 krog minimumstilsagn er 20 000 kr.

 Alle utgifter bedriften søker om kompensasjon for skal dokumenteres!  Bruk helst oppsett fra autorisert regnskapsfører til dette. Husk underskrift.

Det kan etter søknad og samme kriterier også innvilges tilskudd til kultur og frivillige organisasjoner (som har lønnsutgifter). 

 Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket og husk å være nøye ved utfylling av hva bedriften/konsernet har fått av støtte før. 

 

Hvem kan ikke få støtte?

 • Bedrifter med omsetningsøkning
 • Bedrifter som ikke har hatt omsetning
 • Finansnæringen
 • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller 
  eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av 
  offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig 
  drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller 
  renovasjonsvirksomhet.
   

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen