(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjon del 3 Moskenes Kommune

 

Moskenes kommune Ny utlysning - Kommunal kompensasjonsordning - del 3

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Moskenes har nå kr. 338390.-  til fordeling.

  Ny søknadsfrist 20.oktober 2021.  Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

 • Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
 • Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19- pandemien.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. En forutsetning for å motta støtte er at virksomheten har minimum en ansatt.

Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen del 1 og/eller 2, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 3.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – august  2021. Det må framgå i søknaden hva det søkes om og sammenligningsgrunnlag for tidligere år.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

 1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger. Virksomheter som ikke har fått eller fått mindre tilskudd fra statlige kompensasjonsordninger blir prioritert.
 2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
 3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
 4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

20.Oktober 2021 

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

 • Regnskap 2019 og 2020
 • Regnskap så langt i år, hvis tilgjengelig

Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for. Det må framgå i søknaden hva det søkes om og sammenligningsgrunnlag for tidligere år.

 • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk (antall ansatte) bedriften sysselsetter i normalår (2019) og nå i 2021.

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader

Søknadene behandles av utvalg for kompensasjonsordninger i Moskenes kommune. Målet er at søknadene skal være behandlet av utvalget innen utgangen av september. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Liste over støttemottakere publiseres i kommunens nyhetsportal/nyhetsbrev. Vedtaket begrunnes ikke.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Moskenes kommune v/Brita Windstad Johnsen, postmottak@moskenes.kommune.no

 tlf. 76053100

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen