(Du er ikke pålogget) 
 

GRAN KOMMUNE - Kommunal kompensasjonsordning 2021 tredje tildeling

Tilskuddsordning til bedrifter i Gran kommune

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er  kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen. Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Gran kommune har tidligere fått og tildelt tilskudd på 2,75 millioner kroner.

Departementet sendte i juni ut tredje tildeling, og dette er grunnlaget for denne søknadsrunden. Gran er tildelt ca 1,88 millioner korner, og tildeling av tilskudd skjer innenfor denne rammen.

Kommunestyret behandler sak om tildelingskriterier 9. september. Derfor gjelder visse forbehold for kunngjøringen, se under.

Hvem kan søke? Alle næringsvirksomheter i Gran kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstenging. Dessuten åpnes det for at som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene skal kunne søke.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Stortinget har bestemt at søknad skal sendes via www.regionforvalting.no

Hva kan det søkes om? Kommunene skal ifølge. tilskuddsbrevet bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning fram til og med 31.8.2021. Se mer i tilskuddsbrevet

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Søkerne må oppgi hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021. (Se også fanen «Viktig info».)
Gran kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

 

Søknadsfrist. Søknadsfristen er 20. september 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles etter søknadsfristen. 

Utmåling/tildeling. Kriteriene er fastsatt av kommunestyret 9. september (k-sak 95/21). Tildeling skjer etter følgende prioritering:

  1. Søknader fra virksomheter som ikke har fått tilskudd fra Kommunal kompensasjonsordning 2021.
  2. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  3. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt, og bedriftene er rammet på ulike måter. Det kan derfor bli nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 50 000 kroner i tap. Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil anslagsvis variere fra 50 000 kroner til 200 000, basert på antall søkere og tilgjengelige midler. 

 

DOKUMENTASJON

Last opp dokumentasjon (vedlegg) som beskriver følgende:

  • Hva det søkes om støtte for, svikt i omsetning eller økte kostnader (se over, «Hva kan det søkes om»)
  • Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Gran kommune har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapstall vedlegges. Vurder vedlegg som sannsynliggjør summen.
  • Dersom bedriften har falt helt eller delvis utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, beskriv kort hvordan og hvilke ordninger det eventuelt er søkt på (utfyllende svar på spørsmål i arkfane 4 om offentlig støtte).

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

 

Se fanen Viktig info!

Hadelandshagen kan også gi veiledning om ordningen.

  

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen