(Du er ikke pålogget) 
 

Gjøvik kommune - Kommunal kompensasjonsordning - runde 3

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Gjøvik kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak av 18.06.2021, mottatt kr. 5.201.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 

Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Dette kan være:

 • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning
 • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter (ikke dagligvare)   
 • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt

Ordningen omfatter:

 • Nedgang i omsetning i deler/hele 2020 og 2021
 • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak
 • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger
 • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives  

Kriterier:

 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 300.000,- pr. virksomhet
 • Virksomheter som søkte i forrige utlysningsrunde og fikk avslag kan også søke
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Gjøvik kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er mins en av deltakernes hovedinntekt

Vedlegg til søknadsskjema:

 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Årsregnskap for 2019 (referanseår) og årsregnskap for 2020 og første halvår 2021

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som Gjøviks næringsliv kan søke gjennom Næringsprogrammet for Gjøvikregionen, Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Søknad:
Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Gjøvik» i søkefeltet og velg «Gjøvik kommune – Kommunal kompensasjonsordning – runde 3». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 15. september 2021 kl. 24.00.

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales senest 31. oktober 2021 til kontonummeret som oppgis i søknaden.

Kontaktpersoner i Gjøvik kommune:

Stine Røen: stine.roen@gjovik.kommune.no

Katrine Hveem Gjørvad: katrine.hveem-gjorvad@gjovik.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen