(Du er ikke pålogget) 
 

Utlysning av midler til kommunale næringsutviklingsprosjekt

Utlysning av midler til kommunale næringsutviklingsprosjekt

 

Bakgrunn

Kommunene har en veldig viktig samfunnsutviklerrolle. I tillegg til de lovpålagte oppgavene og tjenesteproduksjon må kommunen legge til rette for innbyggere og lokalt næringsliv. God samhandling med befolkning, næringsliv og frivillige organisasjoner er nøkkelen for å lykkes med å være en attraktiv kommune for nytt og eksisterende næringsliv, potensielle tilflyttere og innbyggere.

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å støtte kommunale prosjekt som løser viktige utfordringer eller utløser et potensiale som fremmer god samfunns- og næringsutvikling.

 

Målsetting

 Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut 1,8 mill. kr til attraktivitetsprosjekter i kommuner i fylket. Formålet er å støtte oppunder kommuner som ønsker å igangsette prosesser og prosjekter som har positive effekter for samfunns- og næringsliv.

Det er ønskelig at prosjektene tar utgangspunkt i en ide, problemstilling eller en utfordring og at det fokuseres på forhold som bidrar til å snu en negativ trend-, omstilling eller vekst. Prosjekt med fokus på samhandling og samskaping med for eks. med lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og nabokommuner vil bli vektlagt positivt (FNs bærekraftsmål nr. 17 – samarbeid for å nå målene).

 

Målet med utlysningen er å utløse prosjekt som bidrar til en eller flere av områdene nedenfor:

 • Økt verdiskaping
 • Tilrettelegging for næringsliv og bedrifter
 • Flere arbeidsplasser
 • Bolig i distrikt (prosjekt som fokuserer på boliger til befolkning og gjerne i samarbeid med Husbanken)
 • Rekruttering av kompetent arbeidskraft
 • Øke attraktiviteten for innbyggerne
 • Grønn omstilling (fokus på klima og miljø)
 • Innovasjon og nyskaping
 • Samhandling og samskaping

 

Type prosjekt som støttes:

Det kan gis støtte til forprosjekt eller delprosjekt i pågående hovedprosjekt

 

Vurderingskriterier:

For å vurdere søknaden er det viktig at søker gir et godt situasjonsbilde av kommunen med tanke på demografi og næringsliv. Prosjektet må treffe med en eller flere av målsettingene som er vektlagt i utlysningen og dette må beskrives i søknaden. Det vil være viktig i søknaden å få frem nytteverdien av prosjektet i form av ønskede resultater og effekter.

Ellers må det være en «rød tråd» i beskrivelsen av prosjektets mål, aktiviteter, resultat og effekter. Prosjektene må også ha en generelt god prosjektkvalitet.

Vurderingskriterier er listet opp punktvis nedenfor:

 • I hvilken grad treffer prosjektet med målsettingen med utlysningen (se punkter)
 • Hva er nytteverdien av prosjektet: (For eks. arbeidsplasser, verdiskaping, stedsutvikling, rekruttering av kompetanse, attraktivitet for næringsliv og befolkning, klima og miljø)
 • En god situasjonsbeskrivelse av kommunens demografi og næringsliv: behov for arbeidstakere, pendlersituasjon i kommunen, fastboende arbeidstakere versus sesongarbeidere/pendlere, ev. boligutfordringer
 • Skissere tiltak for å løse en problemstilling (enten i form av en utredning eller som faktiske tiltak)
 • Generell prosjektkvalitet: gjennomføringsevne, vurdere om prosjektet kan gjennomføres innenfor de aktiviteter, tids- og kostnadsramme som er estimert.
 • Samhandling og samskaping: I hvilke grad er samarbeid og samhandling skissert og forankret i prosjektet.
 • En fullstendig beskrivelse av prosjektets målsetting, aktiviteter, resultat og effekter
 • En fullstendig aktivitetsbasert kostnadsplan og en finansieringsplan
 • Ved mange søknader vil også geografisk nedslagsfelt av tiltak inngå i en overordnet vurdering av hvilke prosjekter som støttes og ikke

 

Hvem kan søke:

Kommuner i Troms og Finnmark.

Kommunen må være søker og prosjekteier.

Det kan søkes om ett prosjekt per kommune.

Kommune i kategori 5 eller 6 i sentraltetsindeksen (distriktskommuner) vil bli prioritert

 

Støttenivå:

Det gis støtte til prosjekt på inntil 300.000kr. Det forutsettes en kommunal medfinansiering på 50 prosent.

 

Forankring:

Det må beskrives hvor prosjektet passer med skisserte planer:

 

Søknadsfrist:

Søknadsfrist: 22. oktober 2021 

Næringsavdelinga ved spesialrådgiver Mikal Lanes og seniorrådgiver Kristian Figenschau er kontaktpersoner på utlysninga (se kontaktinfo nedenfor). Det tilbys veiledning frem til søknadsfristen. Eventuell veiledning må skje etter kommunes ønske og initiativ og etter avtale.

Oppstartsfrist: Tidligste oppstartsdato av prosjektet er 1. desember

Avslutningsdato: 1. september 2022

 

Hva søknaden må inneholde

En komplett søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no (se målsetting og vurderingskriterier)

 

Støttesats

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats  
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres  
 • For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å  
 • Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke  
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte  
 • Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette

 

Kontaktinfo:

Mikal Lanes:

telefon: 78 96 31 47/977 77 507

epost: mikal.lanes@tffk.no

 

Kristian Figenschau

telefon: 909 36 128

epost: kristian.figenschau@tffk.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen