(Du er ikke pålogget) 
 

Bindal kommune - Kommunal kompensasjonsordning oktober 2021

Koronamidler 3-2021

Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av koronapandemien

Formål med ordningen

Målet med det ekstraordinære tilskuddet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

I tråd med Innst. 600 S (2020-2021) har regjeringen besluttet å gjennomføre en fjerde runde med tilskudd rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien. Fordelingen er særlig innrettet mot kommuner som har reiseliv rettet mot internasjonal turisme (også utenfor EØS-området), og mot kommuner med mest flytrafikk mot utlandet

Bindal kommune er tildelt en totalramme på kr 791 000.

Fordelingen har lagt vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa.

 

Hvem kan søke om midler?

Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har vært omfattet av nedstegning og smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

Foretaket som søker, må være registrert med organisasjonsnummer i Bindal kommune

  • Det må kunne dokumenteres utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling per 31. desember 2019.

Vurderingskriterier:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket vil kunne motvirke de negative virkningene av pandemien
  • i hvor stor grad tiltaket sikrer foretakets aktivitet, sysselsetting og verdiskaping
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) og politiske bestemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. 

Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer eller typiske driftsoppgaver.

Hvordan søke støtte?

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

  • Fredag 12. november 2021 (endelig behandling av fondsstyret 9. desember 2021)

Statsstøtteregelverket

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene for notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket. Alle søkere vil få tilsendt et enkelt skjema for innrapportering av offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen