(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal støtte kongress- og messeområdet, notifisert

Stavanger kommune har bevilget kr 1,5 mill. i støtte for virksomheter innen kongress- og messeområdet. Midlene disponeres innenfor rammen av den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. Tildelingen er begrenset til virksomheter innen NACE-kode 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Midlene er søkbare t.o.m. 22. desember 2021.

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

Tilskuddordningen dekker:

- Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.

- Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

- Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19- pandemien.

For å få støtte gjennom ordningen må bedriften oppfylle følgende vilkår:

- Være registrert med NACE-kode 82.300

- Være bransjenøytrale

- Ha over fem årsverk gjennomsnittlig siste to år

- Ha gjennomført minst fem årlige messer, konferanser eller utstillinger, gjennomsnittlig siste 10 år

- Må ikke selv ha mottatt støtte gjennom andre statlige koronaordninger eller være del av konsern som har mottatt slik støtte

Søknader behandles etter reglene for den notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket. Bedriften kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stavanger kommune. Ved innsending av søknaden skal det legges ved bekreftelse fra autorisert regnskapsfører (evt. revisor) på:

a. at søknaden gir et korrekt bilde av virksomhetens situasjon mht. kostnader/tap, og

b. at virksomheten ikke er under avvikling (motsatt fall diskvalifiserer for støtte).

Kvalifiserte søkere kan få sine tap/merkostnader fullt ut kompensert hvis det finnes tilgjengelige midler. I motsatt fall får kvalifiserte søkere tildelt en støtteandel som tilsvarer forholdet mellom søkers godkjente søknadsbeløp, og summen av alle kvalifiserte søkeres godkjente søknadsbeløp. Eksempel: En bedrift som får godkjent et søknadsbeløp som utgjør 10 % av summen av alle godkjente søknadsbeløp, vil motta støtte tilsvarende 10 % av tilgjengelige midler.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen