(Du er ikke pålogget) 
 

Fornyet utlysning kompensasjonsordning del III covid-19 2021

Aurskog-Høland har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tildelingen er basert på prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar.

Aurskog-Høland kommune har fått tildelt en ramme på 1.029.000,- kroner og delte ut 390 141 kroner ved tildeling per 01.11.2021. Det er dermed kr 638 859,- gjenværende i ordningen. I brev datert 14. desember fra KMD har kommunen fått mulighet til å dele ut restbeløpet innen 31.01.2022. For å kunne rekke rapporteringsfristen settes søknadsfristen til 15.1.2021.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kommunen har valgt å ha en bransjenøytral tilnærming da det kan være selskaper som har hatt kostnader eller tap kommunen ikke er kjent med. Midlene er ment å avhjelpe lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Aurskog-Høland er f.eks. kjent med at handelsbedrifter har måtte stenge i kjøpesentrene, mens direkte konkurrenter har kunnet holde åpent. Det er opp til den enkelte bedrift å dokumentere ekstraordinære kostnader og/eller bortfall av inntekter.

Det er kun nettoeffektene som vektlegges ved tildeling. Det tas også hensyn til andre støtteordninger og statlig finansiering. Dette innebærer at f.eks. reduserte lønnskostnader ved permittering, eller andre kompensasjonsordninger må inkluderes i beregningen av tapet til den enkelte bedrift.

Ekstrakostnader til smittevernstiltak eksempelvis i form av pleksiglass o.l. vil kunne aksepteres. Det bør dog settes en minimumsgrense på kr 10 000,- for støtte for å unngå for mange saker til behandling.

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 31.01.2022 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD.

Tildelingskriterier for ordningen

Kompensasjonsordningen er rettet mot næringsdrivende i Aurskog-Høland kommune og er bransjenøytral.

Kompensasjonsordningen dekker de netto ekstrakostnader eller det netto inntektsbortfall næringslivet har hatt i forbindelse med Covid-19 pandemien, og som ikke dekkes av andre støtteordninger.

Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.

Dersom den samlede søknad om kompensasjon overstiger tilgjengelige midler, kan det foretas forholdsmessig avkortning.

Kompensasjonen forutsetter at det ikke er tatt ut utbytte eller bonus over kr. 50.000 i perioden 2020-2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen