(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2022 - runde 6

Hole kommune skal fordele runde seks i statlige kompensasjonsmidler, vedtatt av Stortinget 21. desember. Ordningen skal gå til virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger. Dette er også en ventilordning som kan brukes til å hjelpe de virksomhetene som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen.

Hole kommune er tildelt 888.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter.

Søknadsfrist er torsdag 13. januar 2022, kl. 12.00.

Hvem kan søke:

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av regionale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne runden retter seg spesielt mot:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Tilskudd skal tildeles raskt og søknadene vil bli behandlet i formannskapets møte 26. januar 2022.

Slik søker du:

Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt til Regionalforvaltning.no

Støtteordningen er en offentlig støtte, og gis som bagatellmessig støtte. Den informasjonen vi har behov for, er oppgitt i søknadskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.

Krav til søknaden 

  • Dokumentasjon for tap som følge av nasjonale smittevernstiltak i desember 2021 (f.eks. avbestillinger)
  • Dokumentasjon over tidligere mottatt coronastøtte lokalt og nasjonalt (inkludert ordinært kompensasjonsordning)
  • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
  • Foreløpig regnskap desember 2021
 

Slik behandles søknadene

Støtte vil ikke bli utdelt flatt, og prioritet blir gitt til virksomheter som er hardest rammet. Det blir nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler, da tilskuddet må ut dit de sikrer arbeidsplasser og aktivitet.

Tildelingen vil skje 26. januar i formannskapets møte. Er det midler igjen etter søknadsrunden, blir ordningen lyst ut på nytt.

Har du spørsmål?

Kontakt Agnete Linde, Hole kommune, e-post: agnete.linde@hole.kommune.no, mobil: 915 96 611.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen