(Du er ikke pålogget) 
 

Bø kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - runde 6 - 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Bø kommune har fått tildelt kr 272 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (6. runde).

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Hvem kan søke om midler?

Bare bedrifter med adresse i Bø kommune kan få støtte, for økonomisk aktivitet foretatt i Bø kommune.

Bø kommune velger i denne runden å fordele midlene til bedrifter som kan dokumentere tapte inntekter og/eller økte kostnader i perioden fra november 2021 til og med januar 2022, knyttet til de nasjonale tiltakene som ble innført 15. desember 2021, for følgende næringer:

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet med servering
 • Drosjebiltransport
 • Turbiltransport
 • Virksomheter som måtte holde stengt i hht til Covvidforskriftens § 14d

Bedrifter som har opprettholdt sitt tilbud i størst mulig grad vil bli prioritert først.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Hva kan du søke om?

Kompensasjon for tap av omsetning eller inntekt, økte kostnader eller tap av varer som følge av de nasjonale tiltakene.

En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Tap måles i form av redusert inntjening, sammenlignet med samme periode i normalår. Dersom du er gründer eller vekstbedrift, og normalår ikke gir mening for dagens økonomiske nivå, må dette synliggjøres og dokumenteres.

Hvor skal du søke?

Søknader skal leveres gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Støtteordningen du skal velge heter «Bø kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - runde 4 2021».

Søknadsfrist

Søknadsfrist 27. januar kl. 24.00.

Hva skal søknaden inneholde?

For å sikre en rask og forsvarlig saksbehandling må informasjonen som sendes inn være lett forståelig, oversiktlig og fullstendig.

 • Foretakets navn og organisasjonsnummer
 • Beskrivelse av hvordan foretaket ble rammet av tiltakene. Jo bedre beskrivelse jo tryggere saksbehandling
 • Beløp som ønskes kompensert, med følgende vedlegg bekreftet av revisor eller regnskapsfører:
  • Oversikt over omsetningssvikt og merkostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning m.m. sett i forhold til tilsvarende periode under normaltilstand. Dersom bedriften er gründer eller i vekst, og normaltilstand ikke reflekterer forventet inntekt, må dette forklares og synliggjøres med relevant informasjon
 • Skatteattest (ikke eldre enn 1 mnd. og uten restanser)
 • Alle faner i søknaden skal besvares

Søknad og tildeling er tillitsbasert. Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn, og eventuelt krav om tilbakebetaling.

Hvordan behandles søknadene?

Søknader behandles administrativt etter søknadsfristens utløp. Dersom kommunen mottar få søknader, lyses støtteordningen ut på nytt med eventuelle justerte kriterier

Tildelingskriterier

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, antall ansatte, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.

Hvilke regelverk styrer tildelingene?

Ved denne søknadsrunden brukes Den nasjonalt notifiserte ordningen. Dette er et mer krevende regelverk enn ved tidligere runder av kommunale kompensasjonsordninger, der det var tildelinger etter regelverk om bagatellmessig støtte. Dette stiller høyere krav til dokumentasjon og gjennomsiktighet. Det betyr blant annet at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU. Den nasjonalt notifiserte ordningen finner du her

Andre regelverk som ligger til grunn:

 • Departementets tildelingsbrev med forutsetninger, krav og plikter vil være grunnlag for saksbehandlingen. Den ligger her
 • Veileder – H-2496 (se regjeringen.no – KMD) ligger her
 • Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Bø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Kontakt

For spørsmål, kontakt
næringskonsulent Lise Mangseth,
 76 11 43 24, lise.mangseth@boe.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen