(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for kommunale virksomheter Høylandet

Ny utlysning av krisetilskudd på grunn av koronapandemien i Høylandet kommune.

Høylandet kommune har i mellomjula mottatt 250.000 kroner fra staten som skal gis som krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med ny nedstengning høsten 2021.

 Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Høylandet kommune har vedtatt følgende kriterier for fordeling av midlene:

1. Kompensasjonsordningen gjelder kun virksomheter i Høylandet Kommune som er rammet av
Covid-19, der følgende bransjer skal prioriteres; reiselivs-, arrangements-, serverings- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger. Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her.

2. Det er kun registrerte foretak med aktiv virksomhet som kan søke.
3. Alle søknader skal sendes inn via portalen regionalforvaltning.no
4. Følgende kan kompenseres: kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
knyttet til Covid-19, som
- Smittevernutstyr
- Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
5. Det kan også søkes om støtte til tiltak som bidrar til forbedrede forhold for næringslivet, som
spesifiserte tiltak for øke aktivitet og/eller omsetning, eller kostnader til forbedret infrastruktur.
6. Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke. Disse må legge ved regnskap for 2020 og
en vurdering av inntektstap eller ekstra utgifter som følge av pandemien.
Det er også en forutsetning at eventuell støtte fra andre Covid-19 ordninger skal oppgis i søknaden.

Vedlegg som må følge søknad om støtte:

Regnskap for 2019, 2020 og 2021 med kommentarer knyttet til smittevernutstyr og inntektstap som
følge av smitteverntiltak og nedstengning.
Hvis det søkes om støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning må det legges ved en
beskrivelse av aktivitet/tiltak, sammen med et kostnadsoverslag, gjerne med vedlagt tilbud/faktiske
kostnader.

Søknadsfrist settes til 20.01.2022. 

Midlene vil bli fordelt mellom innkomne søknader. Inntil 100% av dokumenterte utgifter kan dekkes, men hvis det er mange søknader, vil midlene bli fordelt forholdsmessig. Fordelingen gjøres av Høylandet næringsfonds styre. 

Kontaktperson Christian Ekeland tlf. 920 52 685

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen