(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsutvikling i distriktskommuner Viken 2022

Tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner

 Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. 

Slik søker du 
Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no. Nytt av i år er at søknadsfristen er løpende for 2022.

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til forstudier, forprosjekt eller hovedprosjekt*. Uavhengig av type prosjekt, må prosjektet være konkret på aktiviteter og formål med disse. Tiltakene/prosjektene det kan søkes om midler til, må oppfylle to eller flere av følgende formål: 

 • Styrking og utvikling av distriktets næringsmessige fortrinn
 • Innovasjon, nyskaping og nye arbeidsplasser i distriktene i Viken
 • Bidra til å sikre en større bredde i næringsstrukturen og omstilling av lokalt næringsliv
 • God tilgang på rett kompetanse for næringslivet i distriktene
 • Prosjekter som har konkrete tiltak innenfor det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet i distriktene i Viken
 • Næringsutviklingstiltak knyttet til Bygdemiljøpakkene i Aremark, Lunner og Rollag

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis støtte til boligutvikling, sentrumsutvikling og bostedsattraktivitet. Prosjektene må ha tydelig fokus på næringsutvikling, verdiskaping og nye arbeidsplasser.
 

*Prosjektfaser:
Søker må definere hvilken prosjekttype det søkes om. Prosjektene må dimensjoneres etter hvilken fase som skal gjennomføres og har følgende støtteintervaller:
Forstudier: Kr 50.000 kr – 150.000 kr (totalbudsjett – søkbare midler er maks kr 75.000)
En forstudie har som formål å avdekke behov for et forprosjekt/hovedprosjekt, avgrense prosjektet, finne partnere, vurdere realismen i videreføring av prosjektet.
Forprosjekt: Kr 150.000 kr - 400.000 (totalbudsjett – søkbare midler er maks kr 200.000)
Et forprosjekt har som formål å gjøre det som er nødvendig for å avklare om man skal gå videre med et hovedprosjekt eller ikke. I et forprosjekt har man allerede identifisert et tydelig behov og definerte samarbeidspartnere. Forprosjektet kan bestå av utredninger og analyser, gjennomføre pilotering/aktiviteter/testing, avklare finansieringsbehov. Prosjektet bør gi noen resultater i seg selv og resultere i en plan for et hovedprosjekt - dersom det er aktuelt - eller gå over i ordinær drift. Støtte til en forstudie eller forprosjekt gir ingen garanti for videre offentlig støtte til prosjektet i senere faser.

 

Hvem kan søke om midler?

Utviklingsaktører i Viken kan søke om midler fra denne ordningen, så lenge prosjektet gir tydelige effekter i en eller flere av Vikens distriktskommune og bygdemiljøpakkekommuner, gjerne gjennom regionale samarbeid. Disse er:
Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Flesberg, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Krødsherad, Aurskog-Høland, Marker og Aremark kommuner, samt Lunner kommune (som bygdemiljøpakkekommune).

Eksempler på utviklingsaktører kan være: Næringshager, inkubatorer, forskningsinstitusjoner, akademia, kommuner, bransjenettverk/klynger, destinasjonsselskaper og næringsforeninger. Næringslivet må være tydelig involvert i prosjektet.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier dersom flere partnere deltar. Alt samarbeid skal dokumenteres gjennom intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler, og må vedlegges søknaden. Samarbeidet må synliggjøres i aktivitetsplan og finansieringsplan. Rolle og hvordan samarbeidspartnere skal bidra i prosjektet, skal beskrives.
Nye samarbeid om næringsutvikling, på tvers av sektorer og kommunegrenser, er en fordel, men ikke et krav.

Vilkår for støtte 

 • Det kan tildeles normalt maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.  
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser, samt hvilken organisasjon som skal utføre hvilke aktiviteter i prosjektet, spesifiseres. Egeninnsatsen inkludert dokumentasjon på årslønn, skal dokumenteres i regnskap hos søker, og bekreftes av regnskapsfører/revisor. Timesatsen for prosjektmedarbeidere beregnes med inntil 1 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til kr 900 pr. time og maksimalt 1850 timer pr. år. 
 • Fysiske investeringer støttes ikke.  
 • Det gis ikke støtte til driftsaktiviteter. 
 • Det gis ikke støtte til arrangementer, dersom det er prosjektets hovedmål.
 • I utgangspunktet tildeles støtte for ett år av gangen, men det kan forekomme individuelle vurderinger.  
 • Prosjektet skal være fullfinansiert. 
 • Manglende eller mangelfull rapportering innenfor angitt tidsfrist, kan medføre krav om tilbakebetaling av prosjektmidler.

Krav til søknaden 

 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no 
 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden, og kan ikke ettersendes.  
 • Det må være tydelige mål for prosjektet og beskrivelse av lokale utfordringer basert i lokale planer og strategier. Prosjektets effekter må beskrives tydelig.   
 • Aktivitetenes innhold må beskrives grundig og kobles til postene i kostnadsplanen (aktivitetsbasert budsjett).  
 • Eventuell prosjektorganisering angis med prosjekteier og prosjektleder. 
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.   
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet. Egeninnsats skal stå i finansieringsplanen (viser til utfyllende detaljer under vilkår for støtte).
 • Søknaden må vise hvordan prosjektet understøtter FNs bærekraftmål med fokus på næringsutvikling.
 • Søknaden må være fullstendig utfylt med kravene angitt i utlysningstekst, ellers kan søknaden avvises.

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode. 

Har du spørsmål, kontakt: 
Mette Thielemann, næringsrådgiver i Viken fylkeskommune, tlf. 920 38 500,
e-post: 
mettethi@viken.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen