(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2022 - Gran kommune (2. tildelingsrunde)

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2022 (covid-19) Gran kommune I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19-utbruddet, er kommunene i Innlandet tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Gran kommune er tildelt en ramme på 1 039 075 kroner.

Det er per november 2021 igjen 185 000 kroner av denne potten, og andre tildelingsrunde gjennomføres innenfor denne rammen.

Hvem kan søke om støtte? Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Gran. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. En kan ikke søke støtte til prosjekter som har startet opp. Omsøkt prosjekt kan ikke startes før tildelingsbrev foreligger. Tildeling planlegges fullført i desember. 2021.

Hvordan søke støtte? Søknad om tilskudd skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no (denne portalen) og ikke direkte til kommunen. Les denne kunngjøringen og informasjon under fanen Viktig info nøye før du starter å fylle ut søknaden.  Du må beskrive tiltaket/prosjektet; dette gjør du under søknadsskjemaets felt «Forretningside». Last gjerne opp vedlegg som supplerer opplysningene i skjemaet. Husk å gjøre rede for hvordan tiltaket svarer på føringene under.

Søknadsfrist: fredag 21. januar 2022 (kl 23.59).                               

Tildeling. Søknader behandles samlet etter fristen. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet  legges til grunn ved tildeling. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

Søknadene evalueres ut fra i hvor stor grad tiltaket oppfyller kriteriene. Tildeling skjer innenfor rammen, til de prosjektene som best oppfyller kriteriene over.

Rapportering og utbetaling. Tiltaket skal være gjennomført og rapportert før 31. mai 2022. Endringer i prosjektet må avklares med forvalter/kommunen. Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis, og forutsetter godkjent rapport og regnskapsrapport. (Se også fanen "Viktig info".) Utbetaling av tilskuddet betinger at mottaker har sendt inn sluttrapport med regnskapsvedlegg via portalen. 

Kontaktperson. Gaute Øvrebotten, seniorrådgiver Kultur og samfunn. Telefon 97 52 99 08, eller epost gaute.ovrebotten@gran.kommune.no

Ta gjerne kontakt med Hadelandshagen AS for råd og vink i utvikling av tiltak/prosjekt for søknad. Kontaktinfo: http://www.hadelandshagen.net/

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen